Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

ΔΩΡΕΑ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΑΡΜΠΟΥΝΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ»ΔΩΡΕΑ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΑΡΜΠΟΥΝΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ»

18η Ἰανουαρίου 2017

            Ὁ Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», εἰς τὰ πλαίσια τῶν, ἑλληνορθοδόξου ἤθους, δραστηριοτήτων του, προσφέρει εἰς τὴν ἐνορία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρμπούνων Καλαβρύτων, μία προσκυνηματικὴ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπιγραφομένη ὡς «Η ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ».

            Ἡ εἰκόνα, διαστάσεων 138x88 ἐκ., ἀποτελεῖ ἀντίγραφο ἀπὸ τὴν περίφημη παράσταση ποὺ ἔχει ἀποδώσει τὸ μακάριο καὶ θεομητορικὸ γεγονὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας, ὁ ἔμπειρος ἁγιογράφος, ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος Ἰωσήφ, ἐκ τῆς Βατοπαιδινῆς Σκήτεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Καρεῶν Ἁγίου Ὄρους. Ἡ πολυπρόσωπη καὶ ἰδιαιτέρως ἀφηγηματικὴ ἀπεικόνιση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πλαισιώνεται μὲ ὑμνογραφικὰ κείμενα ἀπὸ τὴν ἑορτή. Ἐπίσης ἐντύπωση προξενεῖ ἡ παλάμη τοῦ Θεοῦ, ἐντὸς τῆς ὁποίας κλείνεται ἡ πτερωτὴ καὶ φασκιωμένη ψυχῆ τῆς Θεότοκου. Κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν εἰκαστικὴ ἀπόδοση ἀναφέρεται τὸ ὄνομα τοῦ δωρητῆ «Δέηση Ἀρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ». Ὁ συγκεκριμένος κληρικὸς εἶναι μέλος τοῦ Συλλόγου μας, παρήγγειλε δὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα νὰ ἱστορηθῇ εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ.

            Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα καὶ Ποιμενάρχα κ. Ἀμβρόσιε καὶ σεβαστοὶ πατέρες τῆς ἐνδόξου καὶ μαρτυρικῆς γῆς τῶν Καλαβρύτων, μετὰ ἀπὸ τὴν πλήρη σειρὰ ἱερῶν σκευῶν, διὰ τὴν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου θυσίας ποὺ προσεφέραμε στὶς 6 Δεκεμβρίου 2016 καὶ τὴν εὐχαριστήριο ἐπιστολή σας ποὺ ἐλάβαμε στὶς 19 Δεκεμβρίου 2016, δεχτεῖτε καὶ αὐτὴ τῆς καλαίσθητης ἱερὰ εἰκόνα. Μπορεῖ νὰ κοσμεῖ καὶ τὸ Μονύδριο ποὺ κατασκεύασε ὁ ὁσιωθεὶς Ἀρμπουνιώτης Χριστοφόρος Παπoυλάκος, τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε στὴν σεπτὴ κοίμησι καὶ μετάστασι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ ἄλλωστε ἀποτελεῖ τὴν μείζονα κατ᾿ ἔτος ἑορτὴ τοῦ χωριοῦ.

Γιὰ τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ὁ παραδιδούς· πρόεδρος Ἀθανάσιος Π. Χρονοπουλος, ἐπίτιμος γενικὸς διευθυντὴς Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης.
Διὰ τὴν ἐνορίαν Ἀρμπούνων  παραλαβών· ἱερεὺς Γεώργιος Κοτσιᾶς ἐφημέριος τοῦἁγίου Ἀθανασίου τῶν Ἀρμπούνων


Κοινοποίησις: Ἱερὰ Μητρόπολις Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας.

Επίσης αναρτούμε και την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση για να τιμήσει τον Σύλλογό μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος:


Ἀξιότιμον Κύριον
Ἀθανάσιον Χρονόπουλον
Ἐπίτιμον Γενικόν Δ/ντήν Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης
Πρόεδρον Συλλόγου Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς
«Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ».
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ἐκτιμῶντες βαθύτατα τό πολύτιμον καί πολυσχιδές ἔργον, τό ὁποῖον ὁ Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», ὑπό τήν ἐμπνευσμένην καί πεφωτισμένην ἡγεσίαν σας ἐπιτελεῖ ἐπί σειρά ἐτῶν, ἐπιθυμοῦμεν ἀξιοχρέως, ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐπισήμως, νά ἐπαινέσωμεν καί ἐπιβραβεύσωμεν.
Ἡ πλούσια, ὑπεύθυνη καί αὐθεντική πολυποίκιλη προσφορά τοῦ Συλλόγου σας, εἰς ἐποχάς κρισίμους καί παραπαιούσας, ἀποτελεῖ ὁμολογίαν καί μαρτυρίαν προασπίσεως τῶν ὑγειῶν ἰδεωδῶν, παραλλήλως δέ καί ἀνάχωμα εἰς τήν κοινωνικήν κατωφέρειαν.
Πρός τούτοις, μέ ἰδιαιτέραν χαράν καί τιμήν σᾶς παρακαλοῦμεν, τήν Κυριακήν 19ην Φεβρουαρίου 2017 καί περί ὥραν 6.15΄μ.μ., ὅπως προσέλθετε εἰς τήν αἴθουσαν ὁμιλιῶν τοῦ Κέντρου Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (ὁδός Πολυχρονιάδου 8, Αἴγιον), διά τιμητικήν εἰς τόν Σύλλογόν σας ἐκδήλωσιν, τήν ὁποίαν ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον θά ἀντιπροσφέρωμεν.
Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετά πάσης τιμῆς καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: