Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΥΝΗ.


Ακόμη, και στη μεγάλη οδύνη Του επί του Σταυρού, ό Κύριος Ιησούς Χριστός δεν καταδίκασε τούς αμαρτωλούς, άλλα τούς έδωσε άφεση αμαρτιών, λέγοντας προς τον Πατέρα Του πάτερ άφες αύτοϊς, ού γάρ οϊδασι τί ποιοϋσι (Λουκ. 23,34).


Συνεπώς, ας μην κρίνουμε κανέναν για να μην κριθούμε. Διότι κανένας δεν είναι βέβαιος ότι πριν από τον θάνατό του δεν θά διαπράξει την ίδια αμαρτία για την  όποια τώρα κατακρίνει τον αδελφό του!
Ό όσιος Αναστάσιος ό Σιναΐτης διδάσκει τα έξης: «Ακόμη καί αν δεις κάποιον τη, στιγμή πού αμαρτάνει, μην τον κρίνεις, διότι δεν γνωρίζεις πώς θά είναι τό τέλος της ζωής του.


Ό ληστής πού σταυρώθηκε δίπλα στον Χριστό ήταν φονιάς, ενώ ό Ιούδας ήταν ένας Απόστολος τού Χριστού- άλλα ό μεν ληστής είσήλθε στη Βασιλεία τών Ούρανών, ό δε Απόστολος χάθηκε στη γέεννα τής άπωλείας.

 Ακόμη καί αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, λάβε ύπ’ όψη σου ότι δεν γνωρίζεις τα καλά έργα του! Διότι πολλοί άμάρτησαν φανερά, άλλα μετανόησαν κρυφά- εμείς βλέπουμε τις αμαρτίες τους, μά δεν γνωρίζουμε τη μετάνοιά τους.

Γι’ αυτό, αδελφοί, ας μην κρίνουμε κανέναν, ώστε νά μην κριθούμε».


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: