Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Μπορεί κάποιος νά σταματήσει τόν θάνατο; Σέ ποιόν άνθρωπο χρειάζονται οί νεκροί, σέ ποιόν πολιτισμό; Σέ κανένα πολιτισμό, σέ κανέναν άνθρωπο. Χρειάζονται μόνον σ’ Εκείνον, πού οί άγγελοί Του μαζεύουν τίς ψυχές τών νεκρών καί τίς μεταφέρουν μπροστά στό θρόνο Του, κάθε μέρα καί κάθε ώρα, άγιοι άδελφοί μου.


- Ακούω τούς ψιθύρους σας, άγιοι άδελφοί, ακούω καί σωπαίνω.Ψιθυρίζετε δειλά γιά τήν πρόοδο τής ανθρωπότητας καί τού πολιτισμού καί γιά τήν εύτυχία πού θά έγκαθιδρύσουν ή πρόοδος καί ό πολιτισμός στή γή. Σάς ρωτούν κάποιοι: Άραγε δέ μπορεί αύτό νά έρθει σέ άρμονία μέ τή διδασκαλία τού Χριστού καί τήν Εκκλησία Του; Τί νά σάς άπαντήσω σ’ αύτό καί τί νά σάς πω; Άνοιξε ό Θεός τά στήθη τής δημιουργημένης φύσης καί άποκάλυψε στούς άνθρώπους άφάνταστα μυστήρια. Έτσι οί άνθρωποι έφθασαν σέ πολλές άνακαλύψεις. Αύτό πού ό σοφός Σολομών δέν μπορούσε νά γνωρίζει, ούτε οί Φαραώ, ούτε οί "Ελληνες νά συλλάβουν, τό έμαθαν οί σύγχρονοι άνθρωποι. Αύτό πού ό Σωκράτης καί ό Πλάτων δέ μπορούσαν κάν νά ονειρευτούν, είναι σήμερα γνωστό στόν κάθε έργάτη τής Αμερικής.Αλλά ποτέ δέ θά τά είχαμε μάθει, έάν ό Θεός δέ μάς τά είχε άποκαλύψει. Αίγοι είναι οί μορφωμένοι άνθρωποι πού τό άναγνωρίζουν αύτό. Ένώ εκείνοι πού δέν τό αναγνωρίζουν, συγχαίρουν καί δοξάζουν τούς εαυτούς τους γιά τίς ανακαλύψεις τους, λές καί αύτό άκριβώς πού άνακάλυψαν το δημιούργησαν μόνοι τους, καί όχι ότι απλά τό «ανακάλυψαν». Τό μόνο έξυπνο είναι ότι δέν μπορούν νά τό άποκαλέσουν μέ άλλο όνομα παρά μέ τή λέξη «ανακάλυψη». Ό άνθρωπος, λοιπόν, δέν μπορεί κάτι άλλο παρά νά άνακαλύψει αύτό πού ό Δημιουργός δημιούργησε καί γιά καιρό έκρυβε άπό τούς άνθρώπους. Ένώ οί άλαζόνες έφευρέτες μοιάζουν μέ τήν ύπηρέτρια πού ύπερηφανεύεται όταν άνακαλύψει παράξενα κοσμήματα στό δωμάτιο τής άπούσας κυρίας της.


Οί άνθρωποι αναζητούν εύρεσιτεχνίες γιά τό άνακαλυφθέν, ένώ ό Θεός δέν αναζητά ούτε γιά τό δημιουργηθέν. Ό Θεός όχι μόνο τό δημιούργησε, άλλά καί βοήθησε τούς ανθρώπους νά τό ανακαλύψουν, όμως μόνο σέ ορισμένο χρόνο, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τών άνθρώπων.
Άλλά άς πούμε ότι ό Θεός, κατά τό μέγα έλεος Του, συγχωρεί τήν έπαρση τών έφευρετών· πώς νά συγχωρήσει, όμως, τήν κακή χρήση όλων τών άνακαλυφθέντων; Στέκοντας άνάμεσα στόν Θεό καί στό διάβολο, ό άνθρωπος χρησιμοποιεί τίς ανακαλύψεις πότε γιά καλό καί πότε γιά κακό. 


Ποιος είναι ένάντια στίς έφευρέσεις, στά έργα καί τίς κατασκευές τών άνθρώπων; Καί οί άγιότεροι άνάμεσα στούς Χριστιανούς χρησιμοποιούν τούς συρμούς μέ κάρβουνο, τά άτμόπλοια, τό ήλεκτρικό ρεύμα, τούς άσφαλτωμένους δρόμους καθώς καί όλες τίς ύπόλοιπες ανακαλύψεις καί κατασκευές τής διάνοιας καί τών χεριών τών ανθρώπων, πού άποκαλοΰνται μέ τό γενικό όνομα «πολιτισμός».

 Άλλά όταν ένας πολιτισμός γίνεται φράχτης άνάμεσα στόν Θεό καί στόν άνθρωπο, τότε αύτός υπηρετεί τό κακό καί ελαττώνει τίς Εσοδείες τού Κυρίου γιά τήν Ούράνια Βασιλεία. Τότε ό Κύριος άλλάζει τήν κατάσταση είς βάρος τού πολιτισμού καί ύπέρ τής Εσοδείας Του, αφού τό ένδιαφέρον Του είναι στραμμένο στην έσοδεία Του. Μετατρέπει γρήγορα τό γέλιο σέ κλάμα καί τούς ψηλούς πύργους σέ έρείπια γιά νά προσελκύσει τίς ψυχές πρός Αύτόν.


Άπό όλες τίς πόρτες τού πιό σύγχρονου πολιτισμού βγάζουν τούς νεκρούς, όπως καί τίς έποχές τών προηγούμενων πολιτισμών. Μπορεί κάποιος νά σταματήσει τόν θάνατο; Σέ ποιόν άνθρωπο χρειάζονται οί νεκροί, σέ ποιόν πολιτισμό; Σέ κανένα πολιτισμό, σέ κανέναν άνθρωπο. Χρειάζονται μόνον σ’ Εκείνον, πού οί άγγελοί Του μαζεύουν τίς ψυχές τών νεκρών καί τίς μεταφέρουν μπροστά στό θρόνο Του, κάθε μέρα καί κάθε ώρα, άγιοι άδελφοί μου.Ένας ήρωας τού μυθιστορήματος τού Γκόγκολ αγόραζε τίς ψυχές τών νεκρών. Καί πλήρωνε γι’ αύτές πολύ φθηνά. Καί πολλοί βρώμικοι δουλέμποροι έκαναν καί κάνουν έτσι. Δέν άντιπαραβάλλουμε εδώ τόν Χριστό με τίς διαβολικές συμμορίες, μακριά από μάς αυτό. Αλλά θέλουμε νά πουμε  ότι ό Χριστός άγόρασε όλες τίς ανθρώπινες ψυχές, καί μάλιστα πανάκριβα, καί ακόμα πληρώνοντας έκ τών προτέρων. Δέν τίς πλήρωσε ούτε μέ ρούβλια ούτε μέ δολάρια, άλλά μέ τό ολοκάθαρο αίμα Του. Γι’ αυτό κι έχει δικαίωμα στίς ψυχές τών νεκρών. Αυτό πού στόν δουλέμπορο είναι φθηνό, γιά Εκείνον είναι πολύτιμο. Γι`  αυτό καί αλλάζει τίς καταστάσεις, όλα τά κάνει μέ σκοπό τή σοδειά τών ψυχών.


Αυτό πού οί φιλόσοφοι αποκαλούν πρόοδο καί εξέλιξη, καθαυτό είναι μόνο αλλαγή τής κατάστασης κατά τό θέλημα τού Θεού, σύμφωνα μέ τήν ήθική στάση τών άνθρώπων. Όλόκληρη ή ιστορία τής άνθρωπότητας αποτελείται άπό αύτές τίς άλλαγές τών καταστάσεων, οί όποιες δέν μπορούν νά αποκαλεστούν ούτε πρόοδος, ούτε οπισθοχώρηση, παρά μόνον ανάγκη γιά μεγαλύτερη Εσοδεία του Κυρίου.


Ή Βίβλος δέν μάς διδάσκει πίστη στήν πρόοδο ούτε στήν εξέλιξη, άλλά πίστη στόν Ζώντα Θεό, πού αλλάζει τίς καταστάσεις προς χάριν τής Εσοδείας Του. Όταν έδώ ό άνθρωπος νομίσει ότι υπερισχύει του Θεού καί υπερηφανευτεί γιά τόν εαυτό του, ό Θεός αλλάζει τήν κατάσταση ακόμα καί αν αυτό έχει ώς τίμημα τόν μεγαλύτερο πολιτισμό.


Γι’ αυτό ό μεγάλος ψαλμωδός στην προσευχή του κλαίγοντας παρακαλεί τόν Θεό: «Άνάστηθι Κύριε, μήν κραταιούσθω άνθρωπος».
Δεν περιμένει ό Θεός κανέναν ιδιαίτερο πολιτισμό νά του προσφέρει ξεχωριστή έσοδεία. Ό ’Άβελ, ό Ένώχ, ό Νώε, ό Αβραάμ καί πολλά έκατομμύρια ποιμένων καί έργατών καλωσορίστηκαν άπό τόν Θεό ώς ύγιής καί ώριμος σπόρος σίτου, κατά τόν ίδιο τρόπο όπως καί πολλοί καλλιεργημένοι καί μορφωμένοι άνθρωποι πού συνδέονται μαζί Του μέ τήν ίδια πίστη καί άγάπη.


Αλίμονο, άγιοι άδελφοί μου! Ψιθυρίζετε τίς νύκτες γιά τήν πρόοδο καί τόν άνθρώπινο πολιτισμό, ένώ άκουσα ότι χθές μπροστά στήν Ωραία Πύλη λάβατε τή Θεία Κοινωνία. Γιατί τότε δέ μου λέτε γιά δύο διαφορετικές συναλλαγές; Γιά τή συναλλαγή πού κατευθύνει ή πρόοδος καί γιά τή συναλλαγή τού Χριστού; Δείτε, δέν ύπάρχει διαφορά γιά σάς άνάμεσα στό ότι κάθε πρόοδος (πολιτισμός) θέλει νά άγοράζει τό άκριβό γιά φθηνό, ένώ ό Χριστός άγόρασε τό φθηνό γιά άκριβό;


Σκεφτείτε πόσο φτηνοί είμαστε εμείς οί άνθρωποι καί πόσο άκριβό είναι τό αίμα τού Χριστού. Εκείνοι πού δέ γνωρίζουν τίς εσοδείες τού Κυρίου σκέφτονται ότι ό Χριστός δέν είναι καλός έμπορος. Εμείς όμως σκεπτόμαστε ότι πιο εύστροφος καί σοφότερος ούτε γινόταν ούτε θά γίνει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.Εσοδείες Κυρίου. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: