Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Στό προκλητικό “δεῦτε καί οἰκοδομήσωμεν"(Γεν 11, 4) [τόν Πύργο τῆς Βαβέλ] ....

«Στό προκλητικό “δεῦτε καί οἰκοδομήσωμεν"(Γεν 11, 4) [τόν Πύργο τῆς Βαβέλ] τῶν ἐγωϊστῶν
ἀνθρώπων, ὁ Τριαδικός Θεός ἀντιτάσσει τό δικό
Του παντοδύναμο “δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν
αὐτῶν ἐκεῖ τήν γλῶσσαν"(στίχ. 7). Ὁ ἐγωϊσμός εἶναι
τόσο μεγάλο ἁμάρτημα, ὥστε τιμωρεῖται ἀπό σύσσωμη τήν Ἁγία Τριάδα, διότι τό “δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν” ὑπονοεῖ ἀπόφασι τῆς Παναγίας καὶ Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος»

Δεν υπάρχουν σχόλια: