Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024

Ο ΚΎΠΡΙΟΣ ΜΟΝΑΧΌΣ ΟΝΟΎΦΡΙΟΣ!


«Στα χρόνια μετά τήν Ἑλληνική Επανάστασι
Μεταμορφώσεως ὁ Κύπριος Μοναχός Ονούφριος,
τοῦ 1821 ἐγκαταβίωσε στήν Καλύβη τῆς φρικτῆς
πού εἶχε ὡς Γέροντά του τόν παπᾶ Δανιήλ. Οἱ δύο
Μοναχοί ζοῦσαν ἀπ᾿ τά ἔσοδα τοῦ ἐργοχείρου τους,
τὸ ὁποῖο πουλοῦσαν στις Καρυές. Μία Παρασκευή
κατά τήν ὁποία ὁ Γέρων Ονούφριος μετέβαινε στις
Καρυές γιά νά πουλήση τό ἐργόχειρό τους, ὁ παπᾶ
Δανιήλ τοῦ εἶπε, πώς ἔπρεπε νά ἐπιστρέψη τήν ἑπόμενη γιά νά παρευρεθῆ στήν Ἀγρυπνία.
–Νά 'ναι εὐλογημένο, ἀπάντησε ὁ Γέρων
Ονούφριος καί ξεκίνησε γιά τόν προορισμό του.
Πούλησε τό ἐργόχειρό του, ἀλλά ἐκείνη τήν ἡμέ-
ρα ἔπεσε πολύ χιόνι σέ ὅλο τό Ἅγ. Ὄρος. Οἱ ἐκεῖ
Μοναχοί προέτρεψαν τό Γέροντα Ονούφριο νά μεί-
νη κοντά τους, μέχρι νά καλυτερέψη ὁ καιρός. Ὅμως,
ὁ Μοναχός Ὀνούφριος πού δέν ἤθελε νά χαλάση
τήν ὑπακοή του στό Γέροντά του, προχώρησε πρός
τόν Ἀρσανά τῆς Ἱ. Μονῆς Ξηροποτάμου. Ἐκεῖ, ταυ-
τόχρονα μέ τήν ἄφιξί του, ἔφτασε μία βάρκα ἀπ᾿ τό
λιμανάκι τῆς Δάφνης. Οἱ βαρκάρηδες τόν μετέφεραν
μέχρι τόν Ἀρσανά τῆς Σκήτης Ἁγ. Ἄννης καί ἀπό
ἐκεῖ ὁ Μοναχός Ὀνούφριος ἔφτασε στό Γέροντά του, τόν ὁποῖο βρῆκε νά διαβάζη τούς Χαιρετισμούς τῆς
Παναγίας μπροστά ἀπ᾿ τήν ἁγία εἰκόνα Της. Σάν
πληροφορήθηκε τα συμβάντα ὁ π. Δανιήλ, εἶπε στόν Ονούφριο:Εἶδες; Ἡ Παναγία ἔστειλε Ἁγίους Αγγέλους και
σέ ἔφεραν γιά νά τηρήσης τήν ὑπακοή σου»Δεν υπάρχουν σχόλια: