Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

ΝΕΚΤΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ(Ψαλτοτράγουδο στην Παναγία) π.Διονύσιος Ταμπάκης

 ΝΕΚΤΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Χαίροις ὁ λειμὼν ὁ εὐθαλής

καὶ εὐώδης Ἄχραντε,το κάλλος τῆς σιωπῆς.


Χαῖρε τοῦ ἐλέους ποταμέ,

δρόσος ἡ εὐφραίνουσα ,Ἀγγέλων θησαυρέ.


Χαῖρε Παναγία ἀπαρχή

δόξης αἰωνίου ,σεσωσμένων ἡ αὐλή.


Χαίροις Ἀποστόλων χαρμονή

Ποίαν σου ἐπάξιον ὠδή;


Χαῖρε ἡ χωρήσασα Χριστόν

Πάναγίά ἄχραντε,και κλῖμαξ τῶν βροτῶν. (δις)Ὤφθης πλατυτέρα οὐρανῶν

ὕμνος καὶ μελώδημα ,Ἁγνὴ τὸ ἱερόν. (δις)

***


Ἴασαι τὰ πάθη τῆς ἐμῆς,

ἱκετεύω Σὲ Δέσποινα Παρθένε τῆς ψυχῆς.


Ὕδωρ μοὶ κατάπεμψον αἰτῶ

θείας κατανύξεως Μαρία  τὸ τερπνόν.


Ὦ ὡραῖα ,ὧ περικαλλῆ

σκέπη καὶ ἡμῶν καταφυγή.


Ἡ ἁγία γῆ καὶ ἐκλεκτή

Ὅρος τὸ δασύσκιον Σεμνή.


Ὅλην μου τὴν ἔφεσιν κινῶ

τη στοργή σου Άσπιλε   , νυν καὶ προσδραμώ. (δις)


Ἕν παντὶ ἐξαίφνης θροϊσμώ

μόνον Σοῦ τὸ ὄνομα. ταχέως προσφωνῶ.(δις)


***


Ἀμβροσίας κόσμῳ τὴν τρυφήν

Χαῖρε ἡ πηγάσασα πλουσίως ὦ Ἁγνή.


Βασιλείαν την τῶν οὐρανῶν

Χαίροις  ἡ βλαστήσασα Θεάνθρωπον Χριστόν.


Ἄλλην κραταιὰν καταφυγήν

Δέσποινα οὐχ εὗρον δυνατήν.


Χεῖρας μου ἐκτείνω, σοὶ αἰτῶ.

ἴασαι παθῶν ὀδυνηρῶν.Δὸς μοὶ μετανοίας λογισμόν
λύτρωσαι Παντάνασσα , ἐξ ἔργων σκοτεινῶν. (δις)Ὕδωρ Σὺ ἡ τέξασα ζωῆς,

Νέκταρ καὶ παράδεισος, τοῦ ἔαρος πνοή ! (δις)


Δεν υπάρχουν σχόλια: