Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Μικρές ἀλήθειες:


Μικρές ἀλήθειες: Ἡ Ρούθ πού κοιμήθηκε στά
πόδια τοῦ Βοόζ παραλληλίζεται μέ τή γυναῖκα πού
μύρωσε τα πόδια τοῦ Χριστοῦ.

Τό «Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός Μου μοναί πολλαί
εἰσιν» εἶναι ἀντιπαράλληλο στόν οἶκο-ψυχή τοῦ δαιμονιζομένου ὅπου ὑπάρχουν πολλοί ἔνοικοι.

Ὁ πτωχός Λάζαρος ἔξω ἀπό τόν πυλῶνα ἔβαζε
ἔλαιο στή λαμπάδα του.

Ἄλλοι ἐκτρέφουν κι ἄλλοι ἐκτρέπουν τήν κακία.
Ὁ Χριστός μίσθωνε ἐργάτες καί ὁ διάβολος τόν
Ἄσωτο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: