Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Τῇ ΙΑ´ (11ῃ) τοῦ μηνός Ἀπριλίου.
Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.

Συναξάριον.
Τῇ ΙΑ´ (11ῃ) τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀντίπα, ἐπισκόπου Περγάμου. (†92)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Τρυφαίνης, τῆς ἐν Κυζίκῳ, τῆς μονοχίτωνος καὶ ἀνυποδήτου. Καὶ τῆς σὺν αὐτῇ συνασκητρίας Ματρώνης.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φιλίππου, ἐπισκόπου Γορτύνης. (†180)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φαρμουθίου τοῦ ἐγκλείστου, ἀναχωρητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ. (δ´ αἰ.) ἐν Καππαδοκίᾳ δὲ ἀσκήσαντος ἔνδον Σπηλαίου, καὶ τὸν Ὅσιον Ἰωάννην τὸν ἐν τῷ Φρέατι ποδηγετήσαντος.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ Εὐεργετινοῦ, Κτίτορος τῆς Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος ἐν Κωνσταντινουπόλει, (†1054)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Προκέσσου (Processus) καὶ Μαρτινιανοῦ τῶν ἐν Ῥώμῃ. (~†67)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Δομνίνου (Domninus), ἐπισκόπου Σαλώνων τῆς Δαλματίας, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὀκτὼ στρατιωτῶν. (~†100)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Βάκχου τοῦ Σαββαΐτου. (η´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου. (†820)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Μαχάι (Machai), μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Πατρικίου, ἱδρυτοῦ μονῆς ἐν τῇ νήσῳ Βούτῃ (Bute) ἐν Σκωτίᾳ. (ε´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀεδάνου (Maedhog, Aedhan), ἡγουμένου τῆς μονῆς Κλονμόρης (Clonmore) ἐν Ἰρλανδίᾳ. (Ϛ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Γουθλάκου (Guthlac), ἐρημίτου ἐν Κροβλάνδῃ (Crowland) τῆς Ἀγγλίας. (†714)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀγερίκου (Agericus), ἡγουμένου τοῦ ἀββαείου Ἁγίου Μαρτίνου Τουρώνης (Tours) ἐν Γαλλίᾳ. (†680)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου, κτίτορος τῆς μονῆς Χρυσοστόμου ἢ Χρυσοστομάτου ἐν Κουτσοβέντῃ Πενταδακτύλου τῆς Κύπρου, ἐν ἔτει ͵αϞ´ (1090) συσταθείσης.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ἰακώβου (†1442), ἡγουμένου τῆς μονῆς Ζελέζνυ Βὸρ (Zhelezny Bor) καὶ τοῦ συνασκητοῦ αὐτοῦ Ἰακώβου (ιε´ αἰ.) τοῦ ἐν Βρυλὲφσκ τῆς Ῥωσσίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Εὐθυμίου (†1456) καὶ Χαρίτωνος (†1509), ἡγουμένων τῆς μονῆς Συανζέμα (Syanzhema) ἐν Βολογκτᾷ τῆς Ῥωσίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βαρσανουφίου, ἐπισκόπου Τβὲρ καὶ Καζάν. (†1576)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Καλλινίκου τῆς μονῆς Τσερίνκα ἐν Ῥουμανίᾳ, κτίτορος δὲ καὶ τῆς Μονῆς Φρασινέϊ (†1868)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα, Πρεσβυτέρου τῆς Μεγάρχης Τρικάλων καὶ ἐν Νεραϊδοχώρι τῆς Πίνδου ἐν πολλαῖς βασάνοις σταυρωθείς (+1947, Μ. Παρασκευή)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Καλώτσου ἐκ Καστανιάς Φθιώτιδος (1947)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι νεο-ἱερομάρτυρες καὶ ὁμολογητες ἐν Ῥωσίᾳ: Ἀνδρέας (Perikov ), Μυρων Μπαλάχνιν, Κωνσταντῖνος Valkovich, Ἰωάννης Βασίλιεφ, Μιχαὴλ Βικτόροφ, Γρηγόριος Γκλάντισεφ, Ἀλέξανδρος Γκρόμοφ, Ἀλέξανδρος Γκουτάρεβιτς, ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ Ἀγγελινα Γκουτάρεβιτς καὶ ἡ φίλη Εὐγενία, Σεμιόν Ζιγκάλοφ, Μιχαὴλ Ζεμλινίτσιν (Ζεμλινίτσιν), Ἀνδρέας Καζίντσεφ, Ἀλέξανδρος Κίκιν, Πέτρος Κοτσένγκιν, Γρηγόριος Λεβτσούκ, Βασίλειος Μουτόβιν, Λεονίδας Νεκλιούντοφ, Ἰωάννης Νικήτιν, Ἰωάννης Ὀρφάνοφ, Πέτρος Περεπελίτσιν, Σεραφείμ (Akashev ), Σέργιος Ἰβάνοβιτς, Ταράσιος (Λιβάνοφ ), Γρηγόριος Φεντόρισσεφ, Βενιαμὶν Χρουστσόφ ἐν πολλαῖς βασάνοις, φυλακαῖς καὶ διωγμοῖς ὑπὸ τῶν ἀθέων μπολσεβίκων τελειωθέντες.

Στίχοι
πὸ τῆς Εὐεργέτιδος Θεοτόκου φιλοτεχνηθεὶς τῇ ψυχῇ, πάτερ,
Εὐεργετικὴν πάνυ ἐφιλοτέχνησας τοῖς πιστοῖς βίβλον.
Στίχοι
Καλλίνικος ἐν Τσερνίκᾳ μεγάλος ἐφάνη,
ἑπόμενος Ποιμένος τοῦ Γέροντος τοῖς τρίβοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: