Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

ΔΙΑΒΆΖΟΥΜΕ.


Διαβάζουμε: «Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔχασε το
τσεκούρι του ὑποπτευόταν ὅτι τό εἶχε πάρει ὁ
Γιός τοῦ γείτονα. Κάποια παράξενα χαρακτηριστικά
στο βάδισμά του, στήν ὄψι καί στήν ὁμιλία του ἔδει-
χναν ὅτι αὐτός πρέπει νά ἦταν ὁ κλέφτης. Οἱ πράξεις, οἱ κινήσεις του καί γενικῶς ὁλόκληρη ἡ συμπεριφορά του ἔδειχναν καθαρά ὅτι κανένας ἄλλος δέν
μποροῦσε νά εἶχε κλέψει τό τσεκούρι.
Μετά ἀπό λίγο, ὅμως, ἐνῶ ἔσκαβε στήν αὐλή του,
βρῆκε τό χαμένο τσεκούρι του. Τήν ἑπόμενη μέρα,
ὅταν εἶδε τό γυιό τοῦ γείτονα, δέν μποροῦσε νὰ βρῆ
κανένα ίχνος τῆς ἐνοχῆς του στήν ὁμιλία, τις πράξεις
ἤ τίς κινήσεις του, ὅπως ἔβλεπε πρώτα»


Δεν υπάρχουν σχόλια: