Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Συναξάριον. Τῇ ΚΒ´(22ᾳ) τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου.

 Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.

Συναξάριον.
Τῇ ΚΒ´(22ᾳ) τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου, ἐπισκόπου Ἀναστασιουπόλεως. (†613)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ναθαναήλ, ὅς ἐστι Σίμων ὁ ζηλωτής· ἤτοι ἡ ἀνάμνησις τῆς πρὸς Χριστὸν αὐτοῦ γνωρίσεως. (α´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ο´ (70), Ἀπελλοῦ, Λουκᾶ (οὐχὶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ), καὶ Κλήμεντος. (α´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἐπιποδίου καὶ Ἀλεξάνδρου τῶν ἐκ Λουγδούνου Γαλατίας, ξίφει καὶ σταυρῷ τελειωθέντων ἐπὶ Μάρκου Αὐρηλίου. (†177)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεωνίδου, τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. (†202)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νεάρχου, πυρὶ τελειωθέντος. (γ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σωτῆρος, πάπα Ῥώμης. (†174)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γαΐου, πάπα Ῥώμης καὶ τῶν αὑτοῦ οἰκογενῶν συμμαρτύρων. (†296)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Λέοντος, ἐπισκόπου Σενόνης (Sens) ἐν Γαλλίᾳ. (†541)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων νεοφωτίστων μαρτύρων αὐταδέλφων υἱῶν Ἀρβάλδου (Arwald), τελευταίου βασιλέως τῆς βρεττανικῆς νήσου Βίχτ (Wight), τελειωθέντων ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν. (†686)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Εὐκαιρίας (Opportuna), ἡγουμένης τοῦ κοινοβίου «Μοναστηρακίου» (Monasteriolum, Montreuil) ἐν Γαλλίᾳ. (~†770)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Κυριαίνης (Senorina), ἡγουμένης τοῦ κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Βεναρίας (Venaria, Vieira) ἐν Πορτογαλίᾳ. (†982)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοὐπίκλην Γραβανοῦ, τοῦ ἐν Ἄθωνι καὶ Πάτμῳ ἀσκήσαντος. (†1812)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Χατζῆ-Ἀνανίου, κτήτορος τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας τῆς Ἐξακουστῆς, τῆς ἐν Ἱεραπέτρᾳ τῆς Κρήτης εὑρισκομένης. (†1907)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ὅσιος Μεθόδιος ὁ διάκονος, τῆς ἱερᾶς μονῆς Ὄπτινα Ῥωσίας (1862)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ Ἅγιοι νεο-Ἱερομάρτυρες καὶ ὁμολογητές ἐν Ῥωσίᾳ: Γαβριὴλ (Φόμιν, 1942) ἐν Gorkovskaya, Νικόλαος (Μπαχτίν, 1943) ἐν Γιαροσλάβ, Μαρία (Dogadina, 1932) ἐν Μόσχᾳ, Γεώργιος (Λυσένκο, 1930) ἐν Βορείῳ Καυκάσῳ, Παῦλος (Ποστνίκοφ, 1938) ἐν Ἰρκούτσκ, Βίκτωρ (Σοκόλοφ, 1932) ἐν Βελίκυ Οὐστιούγκ Βολογκντά, Πέτρος (Σούριν, 1939) ἐν Μαριίνσκι Κεμέροβο, Ἰάκωβος (Yarovoy, 1930) ἐκ Προλετάρσκαγια Βορείου Καυκάσου, Σεργκέι (Ζαχάρωφ, 1954) ἐκ Λετονίας, Εὐθύμιος (Tolstobrov, 1943) ἐν Sverdlovsk, Ivdellag, Ἰβὰν (Khomyakov, 1930) ἐν Βορείῳ Καυκάσῳ, Ἰβὰν [Γογγύλι (Ρέπιν), 1930] ἐν Βορείῳ Καυκάσῳ, ἐν πολλαῖς βασάνοις, φυλακαῖς καὶ διωγμοῖς ὑπὸ τῶν ἀθέων μπολσεβίκων τελειωθέντες ἐν Ῥωσίᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀπήχθη ὁ ἱερομάρτυς Παῦλος Yazigi Ἐπίσκοπος Χαλεπίου καὶ Ἀλεξανδρέττας Συρίας, ἐκ Χαλεπιου Συρίας (2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια: