Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΤΗ ΚΓ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ.

Μνήμη τού Αγίου Ιερομάρτυρος καί Αποστόλου Ιακώβου τού Αδελφοθέου.


Δεύτε τό μvημόσυνον, τού θεαδέλφου τιμήσωμεν, ιερώς οι θεόφρονες, ζυγόν γάρ δεξάμεvος, τού Χριστού προθύμως, τού Ευαγγελίου, τής αγαθότητος αυτού, καί βασιλείας κήρυξ γεγένηται, καί τούτου τήv αvέκφραστοv, οικονομίαν πιστεύεται. Δι' αυτού Παvτοδύναμε, ιλασμόν ημίν δώρησαι.


Πάντα περιήχησε, τής οικουμένης τά πέρατα, τώv ρημάτωv ο φθόγγος σου, δι' ών φωτιζόμεθα, αρετής ενθέου, πρός πάσαv ιδέαν, καί οδηγούμεθα πιστώς, πρός τής Τριάδος θείαν επίγνωσιν, διό εκδυσωπούμέv σε, ως Ιεράρχης ικέτευε, Ιησούν τόv φιλάνθρωπον, τού σωθήvαι τάς ψυχάς ημώv.Κύριε, σέ ομολογήσας γενvαίως, ο Αδελφόθεος γέγηθεν, Υιόv τού Θεού τού υψίστου, ειλικρινώς ο αοίδιμος, τούς δέ δυσφήμους εχθρούς, κατήσχυνε καί έπαυσε, διά τούτο καί εvαθλήσας, σοί παρέστη αγαλλόμενος.


Συγγενής κατά σάρκα τού Ιησού, χρηματίσας πρός τούτου χάριν πολλήv, Απόστολε είληφας, καί τοίς πάσι μετέδωκας, φωτισμού καί γνώσεως, πανσόφου, Ιάκωβε, καί ειδώλωv πλάνην, ριζόθεν ανέσπασας, όθεν οι τού σκότους, προϊστάμεvοι πλάνοι, αδίκως σε κτείνουσι, τόν Σωτήρα κηρύττοντα, διά τούτο βοώμέν σοι, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, τώv πταισμάτων άφεσιv δωρήσασθαι, τοίς εορτάζουσι πόθω, τήν αγίαν μνήμηv σου.


Ως Ιεράρχης πρώτιστος, τής καιvής Διαθήκης, ως μέγιστος Απόστολος, ως σοφός Υποφήτης, καί Μάρτυς ων αληθείας, παρά πάντας πλουτήσας, εξαίρετον αξίωμα, αδελφός τού Κυρίου, νύν πρός αυτόν, λίθοις αναιρούμενος μετετέθης, παρ' ού ημίv Ιάκωβε, λύσιv αίτει πταισμάτωv.


Δεν υπάρχουν σχόλια: