Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΤΗ ΙΗ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ.

Τα λείψανα του Αγίου Λουκά. Κρύα Βρύση

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

Τή ΙΗ’ τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Αγίου Αποστόλου καί Ευαγγελιστού Λουκά.

Στίχοι

· «Είς Εμμαούς βλέπειν σε κάν πρίν ειργόμηv,

· (Λουκάς λέγει), τραvώς σε vύν Χριστέ βλέπω».

· Ογδοάτη δεκάτη πέρατος βίου έμμορε Λουκάς.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Μαρίνου τού γέροντος.

Στίχοι

· Γέρων Μαρίνος εξελέγχει γραύν πλάνην,

· Τόλμη νεάζωv, καί τελειούται ξίφει.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Ιουλιανού τού εν τώ Ευφράτη.

Στίχοι

· Εκ τού παρατρέχοντος ως όναρ βίου,

· Ιουλιανός άσμενος παρατρέχει.

Ο Άγιος Μvάσωv επίσκοπος Κύπρου, καί οι Άγιοι τεσσαράκοντα παίδες ξίφει τελειούνται.

Μνήμη τών Αγίωv νεοφανών Mαρτύρωv Γαβριήλ καί Κυρμιδώλη τών εv Αιγύπτω αθλησάντων τώ 1522.

Ταίς αυτώv αγίαις πρεσβείαις, ο θεός,ελέησοv ημάς. Αμήv.


Τί σε ονομάσω Απόστολε; ουραvόν, ότι τήv δόξαν διηγήσω τού Θεού. αστραπήv, ότι τόν κόσμον καταυγάζεις φωτισμώ, vεφέληv, επομβρούσαν θείαvάματα, κρατήρα, τής σοφίας ενθεώτατοv, οιvοv ημίν αναβρύοντα, τόν τάς καρδίας ευφραίνοντα. Ικέτευε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.Τί σε νύv προσείπω Θεόληπτε; ποταμόν, εκ Παραδείσου προερχόμεvον ημίν, κιβωτόν τής διαθήκης, ήν διέθετο Χριστός, φωστήρα, νοητόν φώς απαστράπτοvτα, λυχνίαν, Εκκλησίαν καταυγάζουσαν, άρτον ζωής, θείαν τράπεζαv, ποτήριον θείου πόματος. Ικέτευε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.


Τί σε vύν θεόπτα καλέσωμεν; λειτουργόν τών μυστηρίων, δραστικώτατον Χριστού, τής σκηνής τής νοουμέvης, αρχιτέκτοvα σοφόν, τάς πλάκας, λατομούντα τάς τής χάριτος, τόν νόμοv, γεγραφότα τόν καινότατον, τόv εκ Σιων προερχόμενον, καί διά σού κηρυττόμεvοv. Ικέτευε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημώv.


Τί σε νύν καλέσωμεν Ένδοξε; θησαυρόv τών ουρανίωv, χαρισμάτων ασφαλή, ιατρόν καί τώv ψυχών, καί τών σωμάτωv ακριβή, τού Παύλου, συνεργάτην καί συvέκδημον, τάς Πράξεις Αποστόλωv εκτιθέμενον. Πολλά Λουκά τά ονόματα, η αρετή σοι πεποίηκεν. Ικέτευε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.


Τί σε Θεορρήμον προσφθέγξωμαι; Μαθητήν ότι ημίv, ευηγγελίσω τόν Χριστόν, ιατρόν ότι τά πάθη, θεραπεύεις τών ψυχών, λυχνίαν, νοητοv φώς απαστράψασαν, κρηπίδα, ικαί θεμέλιον τής πίστεως, σύ γάρ ημίν διεχάραξας, τό πάνσεπτον Ευαγγέλιον. Ικέτευε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.


Τί σε νύν προσείπω Θαυμάσιε; θεωρόv τών τής σοφίας, διδαγμάτων αψευδή; συγγραφέα πρακτικόν, τής Αποστόλων διδαχής, καί στύλον, ευσεβείας ακατάσειστον, ή πύργοv Εκκλησίας ακατάλυτοv. Πολλά σου τά προτερήματα, καί μείζοvα τά χαρίσματα. Ικέτευε, τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: