Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 18 Μαΐου 2014

THE VISIT OF THE RELIC OF THE HOLY MOTHER TO RUSSIA A REVELATION OF ABBOT EPHRAIM OF HIS ENCOUNTER WITH VLADIMIR PUTIN- ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Όταν έγώ πήρα τήν Άγίαν Ζώνην στήν Ρωσίαν αύτός (Πούτιν) ήλθε στήν Πετρούπολιν πού ήτο ό πρώτος σταθμός στήν περιοδείαν μας νά ύποδεχθή τήν Άγίαν Ζώνην.  Ένώ προσκυνούσαν έκεί μού λέγει ό Πούτιν στό αύτί μπορούμεν νά πάρωμεν τήν Άγίαν Ζώνην σέ ένα ίδιαίτερον χώρoν νά προσκυνήσω;  Τού λέγω έσείς είσθε ό φιλοξενών, ό τι θέλετε νά κάμνωμεν.  Είμασταν στό άεροδρόμιον καί ήταν χιλιάδες ύπάλληλοι στήν Πετρούπολιν.  Άλλά ή έπίσημη ύποδοχή θά έγενότανε στήν πλατείαν τής Πετρουπόλεως.  Προσκύνησαν οί ύπάλληλοι τού ραδιοφωνίου καί έξω έψαλλαν οί Ρώσοι διά μία ώρα.  Λέγω έγώ όταν σταματήσουν νά ψάλλουν νά πάμε σέ ένα δωμάτιον.  Παίρνω έγώ τήν Άγίαν Ζώνην καί μάς πήγαν σέ ένα δωμάτιον. Ήμουν έγώ καί πέντε μοναχοί πού ήσαν μαζύ μου.  Μού λέγει ό Πούτιν, μπορούμεν νά μείνωμεν μόνοι μας.  Είπα μπορούνε νά φύγουν οί πατέρες νά μείνωμεν ήμείς οί δυό.  Μόλις έκλεισε ή πόρτα αύτός γονάτισε κάτω καί άγκάλιασε τήν Άγίαν Ζώνην καί προσευχόνταν.  Μετά άπό πέντε λεπτά συκώθηκε καί δάκρυζε.  Καί αύτός μού λέγει, πολύ σάς εύχαριστώ Γέροντα πού έφερες τήν Άγίαν Ζώνην στήν Ρωσίαν.  Ή χώρα μας έχει πάρα πολύ άνάγκην τής βοηθείας τής Παναγίας καί ίδίως έγώ.  Μέ προσκύνησε, άσπασθήκαμεν καί λέγει όταν έλθετε στήν Μόσκα μέ τήν Άγίαν Ζώνην νά έλθητε στό σπίτι μου.  Έγώ τώρα έρωτώ ποιός άπό μας τούς πολιτικούς θά γονατίση κάτω καί νά προσκυνήση τήν Άγίαν Ζώνην--νά φιλήση καί νά μένη έκεί πάνω στήν Άγίαν Ζώνην; Ποιός άπό τούς πολιτικούς;

ΠΩΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΩΜΟΥΜΕ ΗΓΕΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΧΩΣ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΔΙΧΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΔΙΧΩΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ;THE VISIT OF THE RELIC OF THE HOLY MOTHER TO RUSSIA
A REVELATION OF ABBOT EPHRAIM OF HIS ENCOUNTER WITH 
VLADIMIR PUTIN


The Elder reports that when he took the Relic of the Holy Mother (Belt of the Holy Mother) to Russia recently Vladimir Putin came to St. Petersburg to meet us.  This was the first stage of our tour to Russia.  While the people there were reverencing the relic Putin spoke to me on the side asking me if we could take the Belt of the Holy Mother to another room so that he could reverence it in private.  I responded that you are the host and we can do anything you wish.  We were at the airport of St. Petersburg at this point and there are thousands of employees there.  The official reception of the Relic was to take place in the central square of St. Petersburg.  The media people who were in the room with us reverenced the Relic.  This was happening while the Russian clergy were chanting hymns to the Holy Mother.  This chanting went on for an hour.  I told the prime minister that when the chanting stops we will take the Relic to a private room.  I then took the Relic and we went to another room.  Those of us who were with the Relic were I, the prime minister and five monks who were travelling with me to Russia.  Then Putin said to me; can we possibly be alone so that I may reverence the Relic.  I then asked the monks to leave the room so that we could be alone.  As soon as the door closed the prime minister knelt and embraced the Relic and prayed.  He prayed there for five minutes and then got up.  Putin then said to me; I want to thank you Elder very much for bringing the Relic to Russia.  Our country has great need of the help of the Holy Mother and I especially.  We embraced and he said to me as he left; when you come to Moscow with the Holy Relic I want you to come to my house. My question now is who amongst our politicians in Greece will kneel down and reverence the Holy Relic of the Holy Mother — to embrace and pray to the Holy Mother?  (A note from the editor)  Putin is portrayed as a monster in the West.  We see the human side of a fellow human being who is struggling with the forces good and evil.  The politicians of the West should take note of his encounter with the supernatural.

Translated and edited from the Greek by:
+Fr. Constantine (Charles) J. Simones, May 14, 2014, Waterford, CT, USA,
cjsimones300@gmail.com 


Δεν υπάρχουν σχόλια: