Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους" Παράνομα τά Παγκόσμια Συμβούλια Εκκλησιών" 9


Παράνομα τά Παγκόσμια Συμβούλια Εκκλησιών


Λέει γέροντα μία μερίδα του κλήρου πώς καλά κάνει ό Πατριάρχης και κινείται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους παπικούς. Γιατί αν ενωθούμε, όλοι αυτοί οι ρωμαιοκαθολικοί (τους όποιους μερικοί ήδη τούς θεωρούν κατηχούμενους!) θα αναγνωρίσουν την ορθότητα της πίστεώς μας και θα γίνουν ορθόδοξοι;

Το είπαμε στην αρχή. Μπορεί ό Ήλιος να πάψει να βγαίνει από την Ανατολή και να πάει να βγαίνει στη Δύση, μπορεί κάποτε να γίνει αυτό. Ό Πάπας ποτέ δεν θα αρνηθεί το
αλάθητο, το πρωτείο, (Φιλιόκβε).
Ποτέ δεν θα άκολουθήσει εμάς ό Πάπας, άλλα έχει απαίτηση εμείς να τον άκολουθήσουμε και να τον προσκυνήσουμε.

Τί λέει ό Απόστολος Παύλος στον Τίτο; «Αίρετικόν άνθρωπο μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (ΤΙΤ. 3,10).
Τά Παγκόσμια Συμβούλια Εκκλησιών πού γίνονται είναι παράνομα, γιατί δεν παίρνουμε εντολές από τον ουρανό.

Δεν ήξερε ό Απόστολος Παύλος τί έγραφε;

Ένας αιρετικός δεν γυρίζει ποτέ, αν δεν έπέμβει Θεός να τον φωτίσει.
«Αίρετικόν άνθρωπο μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού».
Φεύγε, παράτησέ τον. Μή ασχολείσαι μαζί του και κάνε προσευχή να τον φωτίσει ό Θεός.

Το κοινόν Ποτήριον

Γέροντα, όταν φτύσουμε στο κοινό ποτήριο, να κοινωνούμε εμείς από καθολικούς και οι καθολικοί από εμάς, όταν φτύσουμε στο σημείο να γίνεται μνημόνευση του ονόματος του Πάπα στις ορθόδοξες Θείες Λειτουργίες, τότε τί πρέπει να κάνουμε;
Θα χωρίσουμε από αυτούς και δεν θα έχουμε καμιά επικοινωνία μαζί τους, γιατί αν τούς άκολουθήσουμε, θα πάμε μαζί τους στην κόλαση.

Εύχόμεθα να είναι Ορθόδοξοι και να μή είναι Μασόνοι

Γέροντα πιστεύουν μερικοί ότι ό Οικουμενικός Πατριάρχης και οι άλλοι Πατριάρχες, ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και οι αλλοί Επίσκοποι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι αλλά είναι Μασόνοι υψηλόβαθμοι και δεν πιστεύουν στο Θεό.
Λένε, πώς είναι δυνατόν να είναι αυτοί Ορθόδοξοι, αφού ασυστόλως και άδεώς παραβαίνουν τούς Αποστολικούς Κανόνες, τούς κανόνες των Οικουμενικών και Τοπικών συνόδων, απορρίπτουν και αθετούν τη διδασκαλία τών μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας;


Αναρωτιούνται μήπως τελικά δεν πιστεύουν στο Θεό, στην αθανασία της ψυχής, στον αόρατο κόσμο, τούς Αγγέλους και τούς δαίμονες, στην Κόλαση και στον Παράδεισο, στη μέλλουσα Κρίση και ανταπόδοση;
Μήπως όλα αυτά τά θεωρούν παραμύθια;
Εύχόμεθα να είναι Ορθόδοξοι και να πιστεύουν στο Θεό. Μακάρι να μή είναι μασόνοι και εχθροί του Θεού και της Παναγίας, και αντίχριστοι.
Αν αυτοί είναι όντως μασόνοι και άθεοι και άπιστοι με τά ύψηλά διάσημά τους, θα καταλάβουν τά φρικτότερα μέρη της Κολάσεως.
Τά άπαισιώτερα και τά πλέον άποτρόπαια ονόματα Αρχιερέων πού γνώρισε ό κόσμος σέ όλες τις προχριστιανικές και μεταχριστιανικές έποχές εν τη ροή τών αιώνων είναι δύο: Άννας και Καϊάφας, Χριστοκτονοι και Θεοκτόνοι.
Απευθυνόμενος κανείς προς τον Οικουμενικό πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με αμείωτο το σεβασμό προς τον πάνσεπτο Οικουμενικό θρόνο, πηγή και αμύντορα των Ορθοδόξων δογμάτων μέχρι το τέλος του 19ου αιώνος θα μπορούσε να τού ειπεί:Παναγιώτατε,

Οι λειτουργικές αυτές φιέστες και τά όσα απαράδεκτα υπογράφονται ώς συμφωνίες και ώς δήθεν θεολογικά κείμενα, υπενθυμίζουν το Ίουδαϊκόν Συνέδριο του Καϊάφα. Το παράνομο εκείνο Συνέδριο εις το όποιον συνεφωνήθη ή Σταύρωσις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Πράγματι, βλέποντας κανείς και μελετώντας τις όλες κινήσεις, φέρει εις τον νουν του τά όσα, μεταξύ των άλλων, αναφέρει η προς Εβραίους επιστολή: «Άνασταυρούντας έαυτοίς τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας» (Έβρ 6,6). Τούτο, δηλαδή ή Ανασταύρωσις του Χριστού συμβαίνει διότι αν και ύφίσταται ή πίστις εις την Θεότητα του Χριστού, όμως όταν άλλοιούται ή ακριβής Δογματική διδασκαλία, όπως αυτή την κατέχει ή Ορθόδοξος Εκκλησία μας, τότε ή απλή πίστις δεν ωφελεί και δεν οδηγεί τον άνθρωπο εις την σωτηρία.
Και ομολογουμένως ό Οικουμενισμός με όλα του τά παρελκόμενα καταλύει την Μοναδική Αποκάλυψη του Θεού, η όποια διασφαλίζεται διά της ακριβούς και αναλλοίωτου Ορθοδόξου Δογματικής μας διδασκαλίας.

Άλλωστε όπως γράφει και ό "Αγ. Ιάκωβος ό άδελφόθεος στην καθολική του επιστολή: «Σύ πιστεύεις ότι ό Θεός εις έστι καλώς ποιείς και τά δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσσουσι» (Ίακ. 2,19).
Φέρεσθε ώς σύγχρονοι «Άννες και Καϊάφες». Στις φοβερές και άντορθόδοξες ενέργειες, δηλώσεις σας κ.λπ., πού εμείς αντιδρούμε και δεν δεχόμεθα, φυσικά, ενώ Εσείς δεν διαρρηγνύετε τά ιμάτια σας, όμως άλλοτε ιεροκρυφίως, άλλοτε φανερώς, πιέζετε, επιπλήττετε, απειλείτε κλπ. ημάς τούς όντως Ορθόδοξους και μάς έχετε βαπτίσει άντιοικουμενιστάς, φονταμενταλιστάς κλπ.


Θέλετε δηλαδή να συμφωνήσουμε και να πούμε «Άρον, άρον ένωσον ημάς, με την παπικήν πλάνην» όπερ έστί Άρον, άρον Σταύρωσον Χριστόν πάλιν και πολλάκις.


Ο παπισμός ισχυρίζεται ότι δέχεται την Θεότητα του Χριστού, αλλά με την αλλοίωση και την μή αποδοχή τών Δογμάτων στην ουσία αρνείται και υβρίζει την Θεότητα.
Εμείς δεν συμφωνούμε και δεν πρόκειται να δεχθούμε τά όσα πράττετε και σχεδιάζετε.

Εμείς δεχόμεθα τας αποφάσεις τών Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και τας διδασκαλίας τών Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας και κηρύττουμε την Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: