Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Η ΜΑΤΡΩΝΑ τοῦ ΘΕΟΥ Πολυθρόνα!
Η ΜΑΤΡΩΝΑ τοῦ ΘΕΟΥ Πολυθρόνα!

Ἡ Ὁσία Ματρώνα (20/10), κατά κόσμον Μαρία, γεννήθηκε στό κεφαλοχώρι τῆς βορείου Χίου Βολισσόν, ἀπό εὐσεβεῖς καί πλουσίους γονεῖς, τόν Λέοντα καί τήν Ἄνναν. Οἱ ἕξι μεγαλύτερες ἀδελφές της πανδρεύθηκαν η μία μετά την άλλη για την ομορφιά, την ανατροφή και την περιουσιακή τους κατάστασιν. Η Μαρία αφοσιώθηκε στην μελέτη των θείων και επεδόθη στην φιλανθρωπίαν. Η τακτική επαφή της με μοναχές των μονών του νησιού, την έκαναν να ποθήση την μοναχική ζωήν. Όμως η αγάπη προς τους γονείς της την συγκρατούσε στην πατρικήν οικίαν. Όταν απεβίωσαν, άρχισε να υλοποιή τον πόθο της αφιερώσεως. Εκάρη μοναχή ονομασθείσα Ματρώνα. Η διάθεσή της, στα πλαίσια της αδελφότητος ήτο αγαθή, φιλάδελφη, ταπεινή, εγκάρδια. Από την εκποίηση τής προσωπικής περιουσίας της κτίσθηκε στο μοναστήρι της πανέμορφος Ναός. Όταν εχήρευσε η θέση της ηγουμένης, ομοφώνως οι μοναχές –παρά την θέλησή της- την εξέλεξαν μητέρα και νυμφαγωγό τους εις Χριστόν. Με υποδειγματικό τρόπο διηύθυνε την πνευματική πορεία της αδελφότητος και απεβίωσε το 1462, καταλιπούσα φήμην Αγίας.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα...
Χριστοῦ τοῖς ἴχνεσιν ἀκολουθήσασα, κόσμου τερπνότητα, Ὁσία ἔλιπες καὶ εμιμήσω ἐν σαρκί Ἀγγέλων τὴν πολιτείαν· ὅθεν ταῖς τοῦ Πνεύματος δωρεαῖς κατεφαίδρυνας, τὴν ἐνεγκαμένην σε νῆσον Χίον πανεύφημε· διὸ χαρμονικῶς ἐκβοᾷ σοι· χαίροις Ματρῶνα πανολβία.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’.
Οὐδαμῶς τὸ θῆλύ σοι, ἐμποδὼν ὤφθη Ματρῶνα, πρὸς τοὺς ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀγῶνας ὄντως καὶ ἄθλους· ᾔσχυνας διὸ τὸν μέγαν νοῦν θεοφόρε· εὔφρανας, τὸ γυναικείον μεγάλως γένος, τὸ εκείνου ταῖς σαῖς νίκαις, προσαφελοῦσα τῆς ἥττης ὄνειδος.

Μεγαλυνάριον
Ἔβλυσας ἱδρῶτας ἀσκητικούς, ἐν τῇ Χίῳ Μῆτερ, ὡς καλλίκρουνός τις πηγή, ἐξ ὧν ἀπαντλοῦντες, Ματρῶνα μακαρία, παθῶν τῶν ψυχοφθόρων ἐκκαθαιρόμεθα.

Ἕτερον Μεγαλυνάριον
Έχοντες Εικόνα σου την σεπτήν, ένδοξε Ματρώνα, ως προπύργιον οχυρόν προσφεύγομεν ταύτη, εν πάσι τοις κινδύνοις, και εκ παντοίας βλάβης, απολυτρούμεθα.

M α ν ώ λ η ς  M ε λ ι ν ό ς
Θεολόγος συγγραφεύς
Διευθυντής Bιβλιοθήκης
τῆς ῾Iερᾶς Συνόδου 
τῆς ᾿Eκκλησίας τῆς ῾Eλλάδος
E-mail: ManolisMelinos@gmail.com 
Http//: www.manolismelinos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: