Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023

ΨΑΛΜΟΣ 2. ΣΤΙΧΟΣ 33 Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν. ζυγὸν αὐτῶν.


ΨΑΛΜΟΣ 2. ΣΤΙΧΟΣ 3
3 Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν
ζυγὸν αὐτῶν.


Ἂς σπάσουμε τὰ δεσμά τους καὶ ἂς ἀποτινάξουμε τὶς ἁλυσίδες τους.
Ὁ ποιητὴς ἀπευθύνεται τώρα στὸν Θεό. Ἀφοῦ ἔχει πιστοποιήσει αὐτὴ τὴ
μεγάλη σύναξη τῶν ἐχθρῶν, ἀπευθύνεται στὸν Θεὸ καὶ τοῦ ζητάει τὴ
βοήθειά του γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ αὐτὴ ἡ ἐχθρικὴ ἀπειλή. Πρέπει νὰ
ἐλευθερωθοῦμε, χρειαζόμαστε μία ἐπανάσταση. Ἡ ἐπανάσταση εἶναι
πρῶτον ἐναντίον τῆς ἀπειλῆς, δεύτερον ἐναντίον μιᾶς λανθάνουσας ὑπο-
τέλειας. Η παρουσία τῶν ἐχθρῶν σημαίνει καὶ μία ὑποτέλεια τῶν ἀνθρώπων στοὺς ἐχθρούς. Γι' αὐτὸ ὁ ποιητὴς ἀπευθύνεται στὸν Θεὸ καὶ τοῦ
ζητάει τὴ συνδρομή του γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν, ὁ Θεὸς καὶ ὁ λαός του,
αὐτοὺς τοὺς πολλοὺς ἐχθρούς.
Αὐτοὶ οἱ δεσμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ζυγὸς κατανοοῦνται ὡς ἐμπόδια στὴν
ὁδοιπορία ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κυρίου. Μποροῦμε νὰ τοὺς ἀντιληφθοῦμε ὡς δε-
σμοὺς ἑνὸς στείρου καὶ στεγνοῦ νόμου, ὅπως τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ
ἀπόστολος Πέτρος (...ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν,
ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι –

 Πράξ. 15-10), ἢ ὡς δουλεία σὲ ἐξουσιαστικὲς ἀρχὲς τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναγνωρίζει τὴ δύναμη τῆς ἐλευθερίας ποὺ εἰσάγει ὁ
Χριστὸς στὴν ἱστορία καὶ καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν τὴν ἀπεμπολήσουν:

Τῇ ἐλευθερίᾳ, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν
ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε (Γαλ. 5,1).


Ὑπάρχει ὡστόσο ἕνας ζυγὸς εὐεργετικός, στοὺς ἀντίποδες τοῦ ζυγού
τῆς δουλείας, καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ σχέση μὲ τὸν Χριστό, ἤ, μὲ ἄλλα λόγια,
ὁ ζυγὸς τῆς ἀγάπης ποὺ ἐλευθερώνει: ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ
μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον
μου ἐλαφρόν ἐστιν (Ματθ. 11,29-30)Δεν υπάρχουν σχόλια: