Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

ΨΑΛΛΩ ΤΩ ΘΕΏ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΆΡΧΩ. ΨΑΛΜΌΣ 3.ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ!


Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
Στὸ θαῦμα τῆς ἰάσεως τοῦ δαιμονισμένου τῶν Γεργεσηνῶν, ὁ Ἰησοῦς
ρωτάει γιὰ τὸ ὄνομά του: καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· Τί ὄνομά σοι; Καὶ
ἀπεκρίθη λέγων· Λεγεὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν (Μάρκ. 5,9).
Σὲ ἕναν πνευματικὸ πόλεμο ἐναντίον τῶν δαιμόνων ποὺ μᾶς πολεμοῦν
μέσῳ τῶν παθῶν (ἀόρατος πόλεμος), ἀλλὰ καὶ μέσῳ παντοίων διωγμῶν
(ὁρατὸς πόλεμος), οἱ ἐπιτιθέμενοι στὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ (καὶ κάθε ἄν-
θρωπος τελικὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ) εἶναι «μυριάδες». Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ἀπ᾿
ἀρχῆς τῆς ἱστορίας. Ὅλη ἡ ἱερὴ ἱστορία, ὅπως ἀποτυπώνεται στὰ ἱερὰ
κείμενα, περιγράφει αὐτὸν τὸν πόλεμο, τὸν ὁρατὸ καὶ τὸν ἀόρατο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἑνὸς τέτοιου πολέμου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ θέληση καὶ τὸν ὁπλισμὸ
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐκ Θεοῦ βοήθεια. Ὁ ποιητής μας και
ταθέτει ὅτι διαθέτει καὶ τὴ θέληση καὶ τὸν ὁπλισμό, τὰ ὁποῖα καὶ περιγράφει σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς ψαλμούς του, γι᾿ αὐτὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἀναφωνήσει τὸ «οὐ φοβηθήσομαι», δὲν θὰ φοβηθῶ. Γνωρίζει τὸ ἀποτέλεσμα
μιᾶς τέτοιας μάχης, ὅπως τὸ ἔχει περιγράψει ὁ εὐαγγελιστὴς Μάρκος
μετὰ τὴ θεραπεία τοῦ δαιμονιζόμενου: καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα (ib 15)

Δεν υπάρχουν σχόλια: