Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

"Ἐλήλυθεν ἡ νηστεία, μήτηρ σωφροσύνης, κατήγορος τῆς ἁμαρτίας, συνήγορος τῆς μετανοίας, πολιτεία ἀγγέλων, σωτηρία ἀνθρώπων" τονίζει ὁ ἱερός ποιητής.


"Ἐλήλυθεν ἡ νηστεία,
μήτηρ σωφροσύνης,
κατήγορος τῆς ἁμαρτίας,
συνήγορος τῆς μετανοίας,
πολιτεία ἀγγέλων,
σωτηρία ἀνθρώπων" τονίζει ὁ ἱερός ποιητής. Ἡ νηστεία σύμφωνα μέ τήν πολύ ὡραία αὐτή εἰκόνα ἀποτελεῖ μέσο γιά νά δυναμώση ἡ ψυχή. Καί ἐνῶ ἡ ἲδια εἶναι στέρηση τροφῆς, ἐν τούτοις μέ τίς καλές πράξεις καί τίς ἀρετές, γιά τήν πραγματοποίηση τῶν ὁποίων βοηθάει, ἀποτελεῖ οὐσιαστικά προπαρασκευή ὡραίου τραπεζιοῦ μέ φαγητά τίς ἀρετές. Οἱ ἀρετές αὐτές ἀποτελοῦν τίς πιό ὡραῖες προσφορές θυσίας πρός τόν Κύριο πού μόνο μ'αὐτές μπορεῖ νά στομὠση τήν πνευματική του πείνα .( Ἱερομ. Εὐσεβίου, Ὑποθῆκες Πνευματικῆς Ζωῆς)

Δεν υπάρχουν σχόλια: