Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Αγίου Νικοδήμου Αγιορειτου Εις τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ (Απόσπασμα λόγου)


Καθώς ο Νόμος περιέχεται εν τω Ευαγγελίω 
και το Εύαγγέλιον εν τω Νόμω, 
τοιουτοτρόπως εν τω Μιχαήλ 
ευρίσκεται ο Γαβριήλ 
και εν τω Γαβριήλ ευρίσκεται ο Μιχαήλ 
και ένας με τον άλλον είναι ηνωμένοι περισσότερον παρά όπου είναι η ψυχή 
με το σώμα. 
Διά τούτο, οπού ο Μιχαήλ εκεί και ο Γαβριήλ 
και οπού ο Γαβριήλ εκεί και ο Μιχαήλ. 
Πάντοτε και πανταχού οι δύο αχώριστοι. Αχώριστοι εις τον Ουρανόν, αχώριστοι εις την Πάλαιαν Διαθήκην, αχώριστοι εις την Νέαν.

Και λοιπόν, αν κατά τους Θεολόγους 
οι Θρόνοι κρίνωσι, 
τα Σεραφείμ μας θερμαίνωσι, 
τα Χερουβείμ μας σοφίζωσιν, 
αι Κυριότητες κελεύωσιν, 
αι Δυνάμεις ενεργώσιν, 
αι Εξουσίαι διατηρώσιν, 
αι Αρχαί εθναρχώσιν, 
οι Αρχάγγελοι τα της πίστεως διοικώσι 
και οι Άγγελοι λειτουργώσιν, 
όμως ο Μιχαήλ καί ο Γαβριήλ, 
ως τούτων πάντων ταξιάρχαι, 
περισσότερον μας κρίνουσι, μας θερμαίνουσι 
και μας σοφίζουσι, 
περισσότερον μας κελεύουσι, μας ενεργούσι και μας διατηρούσι, 
περισσότερον εθναρχούσι, διοικούσι την πίστιν και μας λειτουργούσι.

Και οι δύο ομού ένα σκοπό έχουν: την σωτηρίαν των ανθρώπων και το να πληρώσουν το του Θεού πανάγαθο θέλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: