Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

ΝΕΑ ΈΚΔΟΣΗ.


Απαραίτητον λειτουργικόν βιβλίον διά πάσαν Ιεράν Μονήν αλλά καί διά κάθε φιλακόλουθον χριστιανόν. 

ΤΡΙΩΔΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ

Πρόκειται περί τριωδίων Κανόνων ψαλλομένων εν τοις Αποδείπνοις, συμφώνως με τα αρχαία Τυπικά, από το εσπέρας της Κυριακής του Θωμά έως της Παρασκευής της Πεντηκοστής. 
Ένεκα των τριωδίων τούτων ωνομάζετο παλαιότερον το Πεντηκοστάριον «Αναστάσιμον Τριώδιον» και «Τριώδιον των Ρόδων». 
Η μη συμπερίληψις, όμως, αυτών εις τας πρώτας ἐντύπους εκδόσεις του Πεντηκοσταρίου, συνετέλεσεν εις τον παραμερισμόν των θαυμασίων τούτων αριστουργημάτων της ορθοδόξου εκκλησιαστικής ποιήσεως. 

Επιμελεία και φροντίδι του μακαριστοῦ γέροντος Δοσιθέου


Δεν υπάρχουν σχόλια: