Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Μέγας κηρύττει:

 


Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Μέγας κηρύττει:

«Στο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Κριτές βρίσκουμε καί τήν ἱστορία τοῦ Σαμψών, κριτοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Σαμψών ἦταν προτύπωσι τοῦ Χριστοῦ.

Προτύπωσε τό θάνατο καί τήν ἀνάστασι τοῦ

Χριστοῦ.

Κάποια φορά ὁ Σαμψών εἶχε πάει στη Γάζα, πόλι

τῶν Φιλισταίων. Αὐτό ἔγινε γνωστό στούς κατοίκους της. Καί αὐτοί, τή νύχτα ἐκύκλωσαν τήν πόλι

καί ἀφοῦ ἔκλεισαν τίς πύλες, τοῦ ἔστησαν ἐνέδρα, νά τον συλλάβουν.

Μά δέν πέτυχαν τίποτε. Διότι τά μεσάνυχτα ὁ

Σαμψών, χάρι στή δύναμι τήν ὁποία διέθετε, σήκω

σε στην πλάτη του ὁλόκληρη τήν πύλη τῆς πόλεως,

τήν πῆρε καί ἀνέβηκε στό ὄρος!

Τί ἄλλο προτυπώνει ή πράξι αυτή τοῦ Σαμψών,

ἂν ὄχι τό Λυτρωτή μας;

Τί ὑποδηλώνει ἡ πόλι Γάζα, ἂν ὄχι τά καταχθόνια 

Ποιούς ἀντιπροσωπεύουν οἱ ἀσεβεῖς Φιλισταίοι,

ἄν ὄχι τούς ἀπίστους καί θεοκτόνους Ἰουδαίους, που σταύρωσαν τόν Κύριο;

Ὅπως οἱ Φιλισταῖοι εἶχαν βάλει φρουρά στην

πόλι νά συλλάβουν τό Σαμψών, ἔτσι καί οἱ Ἑβραῖοι

ὅταν ἔμαθαν ὅτι ὁ Χριστός πέθανε καί τάφηκε, ἔβαλαν φρουρά νά φυλάη τόν τάφο Του.

Ὅπως οἱ Φιλισταῖοι εἶχαν πανηγυρίσει, πιστεύοντας ὅτι θά ἔπιαναν τό Σαμψών, ἔτσι καί οἱ Ἑβραῖοι

ἔχαιραν στή σκέψι, ὅτι θά "κρατοῦσαν στα χέρια

τους”, μέ τή βοήθεια τῶν καταχθονίων, τόν Ἀρχηγό

τῆς ζωῆς.

Καί ὅπως ὁ Σαμψών ὄχι μόνο τούς ξέφυγε μέσα

στο σκοτάδι τῆς νύχτας, ἀλλά καί τούς πῆρε τίς πύλες τῆς πόλεώς τους μαζί του, ἔτσι καί ὁ Λυτρωτής μας, ὄχι μόνο ἀναστήθηκε πρίν ἀκόμη ξημερώση, ἀλλά καί ἔμεινε γιά πάντα ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος καί κατέλυσε γιά πάντα τοῦ θανάτου τό κράτος.


Καί ὅπως ὁ Σαμψών σήκωσε στην πλάτη του

τήν πύλη τῆς Γάζας καί τήν πῆγε στό ὄρος, ἔτσι καί

ὁ Σωτήρας μας Χριστός, ὅταν ἀναστήθηκε “πύλας

χαλκᾶς συνέτριψε καί μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε ( κατέστρεψε τελείως)". Καί μᾶς ἄνοιξε για πάντα τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ»


Δεν υπάρχουν σχόλια: