Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Ὁ ἀββάς Ἰωάννης σημειώνει:


Ὁ ἀββάς Ἰωάννης σημειώνει: «Δέν ἐμπόδισαν, οὔτε ἡ Γραφή οὔτε οἱ Πατέρες τή συγκατάβασι πρός τό σῶμα, πού γίνεται, ὄχι γιά ἡδονή, αλλά
μέ διάκρισι. Ὅταν λοιπόν, ὅπως ἤδη σοῦ ἔχω πεῖ,
δέν τρῶς καί δέν πίνης ἀπό ἀσωτία καί φιληδονία,
δέν εἶναι γιά κατάκρισί σου, οὔτε γιά σκάνδαλο τῶν
ἀδελφῶν. Διότι γι᾽ αὐτά εἶπε ὁ Κύριος ὅτι δέν μολύνουν τόν ἄνθρωπο (Μρ 7, 15).
Ὅσο γιά τήν ψαλμωδία ἤ τή λειτουργία μή στενοχωριέσαι. Δέν θά σοῦ τά ζητήση ὁ Θεός, λόγῳ τῆς
ἀσθενείας σου. Αὐτός πού “προσέχει τόν ἑαυτό του" τόν βιάζει στήν ἄσκησι, γιά χάρι τοῦ Κυρίου καί τῆς σωτηρίας του. Ἐσύ ἔχεις ὅμως τή βία τῆς ἀρρώστιας
σου, ἀντί γιά τή βία τῆς ἀσκήσεως. Ἀλλά καί γι᾽
αὐτήν νά μή λιγοψυχῆς· δέν θά σέ ἀφήση ὁ Κύριος,
ὁ ὁποῖος θά τήν οἰκονομήση, ὅπως γνωρίζει, γιά τό
συμφέρον σου, ὥστε νά μή καταπονηθῆς ὑπερβολικά,
πάνω ἀπό τίς δυνάμεις σου.
Ὡς πρός τό θάνατο δέ, δέν εἶπε τίποτε μέχρι τώρα
ὁ Γέροντας, ἀλλά γιά ἔλεος μίλησε, τό ὁποῖο πρόκειται νά δείξη ὁ Θεός στήν ἀγάπη σου. Σέ παρακαλῶ λοιπόν νά ὑπομείνης τήν ἀρρώστια, ὅπως σοῦ εἶπε καί θά δῆς, στ᾽ ἀλήθεια, τή δόξα τοῦ Θεοῦ»(ΒΦ, ἐρ. 175).

Δεν υπάρχουν σχόλια: