Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 10

ΕΥΧΗ

Είς το όμοούσιον, και όμόθρονο τω Πατρί,και τω Υιώ και Πνεύμα άγιον.
Συμεών του νέου Θεολόγου.

Έλθέ ή ευφρόσυνος ζωή και αιώνιος παντοκρατορική δεξιά, το Πανάγιον και Ζωοποιόν και δημιουργόν Πνεύμα, το εν εξουσίας ομοτημία όν του Πατρός και του Υιού, ων ή εν Τρισί Προσώποις ταυτότητος της αξίας και της θεότητας, γνώμης τε σύμπνοια και προς το εν σύνευσις.
Έλθέ, Κύριε μου, όν επόθησε και ποθεί ή ταλαίπω­ρος μου ψυχή, ελθέ ό γενόμενος πόθος αυτός εν εμοί, και ποιήσας με ποθείν σε τον απρόσιτον παντελώς Έλθέ, η διηνεκής μου χαρά και τρυφή και δόξα.
Έλθέ, η πνοή μου, ή ζωή μου, η παραμυθία της εμής ψυχής. Γενού μετ' εμού εν Πνεύμα, υπεράγαθε Δέσποτα, ασυγχύτως ατρέπτως, αναλλοιώτως, ο επί πάντων Θεός.

Γενού μοι αυτός τα πάντα εν πάσι, τροφή ανεκλάλητος, και εισάπαν αδάπανος αενναώς υπερεκχεομένη τοις εμής ψυχής χείλεσι, και υπερεκβλύζουσα εν τη πηγή της καρδίας μου, ένδυμα απα­στράπτον και καταφλέγον τους Δαίμονας, κάθαρσις εκπλύνουσά με δι` άφθαρτων και αγίων δακρύων, ων ή συ πα­ρουσία προς ους παραγίνη χαρίζεται.
Γενού μοι, Κύριε, φως ανέσπερον και ήλιος άδυτος εν παντί λαμπρύνων με τόπω, ο μηδένα των πάντων αποστρεφόμενος, ίνα μη καλυφθώμεν τω σκότει των αμαρτιών ημών ελθείν προς σε μη βουλόμενοι.
Απόστησον απ` εμού, Κύριε, πάντα ολέθριον μετεωρισμόν, και δίδου μοι σωφρονίσμόν οφθαλ­μών, επίθες τη γλώσσα μου χαλινόν, παράστησαν τάς ακοάς μου ευπειθείς τοις αγίοις σου εντάλμασι, παράσχουσι υπομονήν εν ταις θλίψεσι, συνέιτσον και στήριξον την καρδίαν μου εν μακροθυμία, εν ακακία, εν εγκρατεία, εν συμπάθεια, εν ελεημοσύνη, εν αγάπη, εν ταπεινοφροσύνη, εν ειρήνη προς εμαυτόν τε και πάντας, εν αποστροφή της των Δαιμόνων νωθρείας και ραθυμίας, αίς ως ηδύσμασιν ενετρύφων.
Δός μοι διάκρισιν δόκιμον εν τοις λογισμοίς, ποίους ποίων δει προτιμαν, δός μοι επιγινώσκειν τάς μεθοδείας του Διαβόλου, και ταύτας συν αυτώ αποδοκιμάζειν, παντάπασι δε αποκόπτειν το οικείον θέλημα, και εξαναρτάν τα κατ' εμαυτόν της σης Προνοίας κακείθεν το συμφέρον ελπίζειν.
Οτι παρά σοι εστίν ή ζωή μου, το φως μου, ή σωτηρία μου. Και σε ευλογώ, και δοξάζω, και προσκυνώ, συν τω άναρχω προβολεί σου Πατρί, και τω Συναϊδίω και συμφυεί σοι αυτού Υιώ πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: