Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 5

 

ΕΥΧΗ

Εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, του αγίου Ισαάκ του Σύρου.

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο τον φίλον σου Λάζαρον κλαύσας, και δάκρυα λύπης καί λύπης καί συμπαθείας στάξας επ' αυτώ, δέξαι δάκρυα πικρίας μου. Τοις πάθεσι σου τα πάθη μου θαράπευσον, τοις τραυμασί σου τα τραύματα μου ιάτρευσον, τω Αίματί σου το αίμα μου καθάγνισον, καί την οσμήν του ζωοποιού σου Σώματος, συγκέρασον τω σώματι μου, ή χολή, ην παρά των εχθρών εποτίσθης, γλυκανάτω μου τήν ψυχήν από της πικρίας μου, ης με ο αντίδικος επότισε. Το Σώμά σου επί του ξύλου του Σταυρού τανυθέν, διαπετασάτω μου τον νουν προς σε, τον υπό των Δαιμόνων κάτω ελκυσθέντα, ή κεφαλή σου, ην επί του Σταυρού έκλινας, υψωσάτω μου την κεφαλήν την κολαφισθείσαν υπό των αντιπάλων, αι πανάγιαί σου χείρες, αι καθηλωθείσαι υπό απίστων εν τω Σταυρώ, αναγαγέτωσάν με προς σε εκ του χάσματος της απώλειας, ως υπέσχετο το πανάγιόν σου στόμα, το πρόσωπον σου, το δεξάμενον ραπίσματα και εμπτύσματα υπό των καταράτων, στιλβωσάτω μου το πρόσωπον, το χρανθέν εν ταις ανομίαις, ή ψυχή σου, ην επί του Σταυρού ων τω Πατρί σου παρέδωκας, οδηγησάτω με προς σε εν τη χάριτί σου. Ουκ έχω καρδίαν οδυνηράν προς άναζήτησίν σου, ουκ έχω μετάνοιαν, ουδέ κατάνυξιν, τα επανάγοντα τα τέκνα προς την αυτών κληρονομίαν, ουκ έχω Δέσποτα δάκρυον παρακλητικόν, εσκότισταί μου ο νούς εν τοις βιωτικοίς καί υλικοίς, και ουκ ισχύει προς σε ατενίσαι εν οδύνη, έψυκταί μου ή καρδία εκ του πλήθους των πειρασμών, και ου δύναται θερμανθήναι τοις δάκρυσι της προς σε αγάπης.

Αλλά συ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησαί μοι μετάνοίαν όλόκληρον, και καρδίαν επίπονον, ίνα εξέλθω ολοψύχως εις αναζήτησίν σου, χωρίς γαρ σου, παντός αγαθού ξένος ειμί, χάρισαί μοι ούν, ώ αγαθέ, την χάριν σου, ό Πατήρ, ο προαγαγών σε εκ των κόλπων αυτού αχρόνως και αιδίως, άνακαινισάτω εν εμοί τάς μορφάς της σης εικόνος. Κατέλιπόν σε, μη εγκαταλίπης με, εξήλθον από σου, έξελθε εις άναζήιησίν μου, και εισάγαγέ με είς την νομήν σου, και συγκαταρίθμησόν με τοις προβάτοις της εκλεκτής σου ποίμνης, και διάθρεψόν με μετ' αυτών, εκ της χλόης των θείων σου Μυστηρίων ων καταγώγιον ή καθαρά υπάρχει καρδία, εν η και ή έλλαμψις καθοράται των σων αποκαλύψεωνι ήτις εστί παράκλησις και αναψυχή των κοπιασάντων δια σε εν ταίς θλίψεσι, και ταίς παντοδαπαίς αικίαις, ής τίνος ελλάμψως και ημείς αξιωθείημεν, χάριτι και φιλανθρωπία Σου του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, νυν, και αεί εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: