Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

ΕΥΘΑΛΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ - ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 9


Μήπως λίγο μικρότερο:
Ένας φοιτητής είχε αφήσει τα μαλλιά του λίγο περισσότερο από το μήκος της ευπρεπείας Δεν του έκανε άμεση παρατήρηση, ούτε εξετόξευσε κεραυνούς, όπως γίνεται συνήθως. Σέ κάποια στιγμή πού δεν είχε καμιά ιδιαίτερη βαρύτητα απηύθυνε την νουθεσία με μεγάλη ευελιξία
Παιδί μου, είπε, μήπως τα μαλλιά σου δεν είναι στο κανονικό τους
μέγεθος; Το υφός του ήταν ήρεμο σαν να αναφερόταν σε δευτερεύον
θέμα
Να είναι ευλογημένο, Γέροντα, απάντησε εκείνος καί φρόντισε να
κόψει τα μαλλιά του, διότι δεν αισθάνθηκε ούτε καταπίεση ούτε υπέστη προσβολή της προσωπικότητας του.

Πολλοί κληρικοί καί Επίσκοποι χρησιμοποιούσαν τον Γέ­ροντα σαν τον άμισθο σοφό μυστικοσύμβουλό τους. Πάν­τοτε εκείνος έδινε συμβουλές φωτεινές καί σοφές, όπως τον φώτιζε το Αγιο Πνεύμα. Με σύνεση, περίσκεψη, σο­φία καί μετριοπάθεια.
- Πάτερ Επιφάνιε, ρώτησε κάποιος Αρχιερέας, στην Μητρόπολη μου έχω κάποιον κληρικό πού πήγε με τούς «ζηλωτές» του παλαιού ημερολογίου. Δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στην περιοχή. Δοκιμαζόμαστε από θύελλες καί τρικυμίες πού ξεσηκώ­νει αυτός ό άνθρωπος. Τί να κάνω; Να αρχίσω ένα πόλεμο σκληρό ενα­ντίον του, μέχρις ότου αποφασίσει να φύγει από την περιοχή;
- Σεβασμιώτατε, αν αρχίσετε πόλεμο μαζί του, θα πολεμηθείτε σκληρά Αυτός ό πόλεμος θα είναι ατέρμων καί κυρίως θα ζημιωθείτε πολ­λαπλώς καί πολυτρόπως. Θα βλάψει τη φήμη σας, θα χάσετε χρόνο από το πνευματικό έργο πού επιτελείτε. Δεν θα ασχολείσθε με τη διαποίμανση του λαού του Θεού αλλά με την εξουδετέρωση των μεθοδεύσε­ων του άνθρωπου αυτού καί την αποκάλυψη των πλεκτανών του πονη­ρού. Έχετε μία πιο καλή, νομίζω, επιλογή. Αγνοήστε τον καί μη τον διαφημίζετε. Ασχοληθείτε με το έργο σας για να το μεγαλώσετε καί να το επεκτείνετε. Να ευλογεί ό Κύριος μας τίς προσπάθειες σας καί να σας αγαπά ό λαός σας. Αυτό θα εξουδετερώσει καί θα αχρηστεύσει την πο­λεμική καί την τακτική του αντιπάλου.
Στό δρόμο της ζωής μας πολλοί μπορεί να μας πολεμούν. Αν στα­ματάμε σε κάθε γαύγισμα σκύλου, ό δρόμος δεν θα φθάσει ποτέ στο τέρμα του.

Εκκλησιαστική συνείδηση καί επικίνδυνες αστοχίες.
Ό μακαριστός Γέροντας είχε ακραιφνές καί ακριβές ορθόδοξο εκ­κλησιαστικό φρόνημα. Είναι σημαντικό πράγμα να γνωρίζει κανείς τί είναι Εκκλησία καί ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσμαιά της. Ποιος ανήκει σε αυτήν καί ποιός όχι, δεδομένου οτι αυτή είναι μία καί καθολική. Δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, όπως λένε οί αιρετικοί καίοι σχισματικοί. Ή απουσία εκκλησιαστικής συνειδήσεως πολλές φορές είναι τραγι­κή. Κάποτε ό Γέροντας ακούσε ένα Επίσκοπο της Όρθοδόξου Ελλα­δικής Εκκλησίας μας να μιλά για κάποιο σχισματικό Επίσκοπο:
Αυτόν τον Επίσκοπο έχω τη διάθεση να τον αναγνωρίσω εγώ, αν
με αναγνωρίσει καί εκείνος. Γνωρίζω ότι δεν με αναγνωρίζει κοί επο­μένως το ίδιο κάνω καί εγώ.
Μα Σεβασμιώτατε, αντέδρασε αμέσως ό Γέροντας, πώς είναι δυνα­τόν να λέτε αυτά τα πράγματα; Αν σε αναγνωρίσει κάποιος πού δεν ανήκει στην Εκκλησία, πού είναι σε δική του λεγομένη «Εκκλησία» τότε θα αναγνωρίσεις αυτή την ψεύτικη «Εκκλησία» σαν κανονική; Τό­τε δέχεσαι ότι ή υπάρχουν δύο Εκκλησίες ή εσύ δεν έχεις την αυτοσυ­νειδησία ότι ανήκεις στην πραγματική Εκκλησία του Χριστού μας. Τη μία, τη μόνη καθολική Εκκλησία, πού είναι ο ίδιος ό Χριστός παρατει­νόμενος εις τους αιώνας.

Αρνηση συμμαρτυρίας λόγω επιπολαιότητας.
Ό Γέροντας ήτο πολύ προσεκτικός καί δεν έδιδε εύκολα συμμαρτυρία. Εξέταζε το θέμα από κάθε πλευρά. Τα σημαντικώτερα δεδομένα πού λάμβανε ύπ' όψιν ήσαν το ζήτημα των ηθικών κωλυμάτων. Αυτά αναφέρονται στην ηθική του προσώπου, με την στενή έννοια του ορού. Συγκεκριμένα, αν ό υποψήφιος είχε προγαμιαίες σχέσεις, η αλλού εί­δους βαριά σαρκικά αμαρτήματα Όμως δεν αρκείτο σε αυτά καί μόνο. Ερευνούσε την προσωπικό­τητα από ψυχοπαθολογικής απόψεως, δηλαδή αν είχε ψυχωτικό υπόβα­θρο, εκδηλωμένη νευροψυχική διαταραχή.
Ήθελε ό υποψήφιος να μην έχει καταδικασθεί σε ατιμωτικά αδικήμαται Ακόμη ήθελε να γνωρίζει τον υποψήφιο αρκετά χρόνια. Να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το νέο. Με την μακροχρόνια γνωριμία να έ­χει διαπιστώσει τίς μεταπτώσεις του χαρακτήρας. Να διαβλέπει άνθρω­πο με σωστή καί τέλεια προσωπικότητα
Κάποτε ζήτησε συμμαρτυρία νέος χωρίς ηθικά προβλήματα η άλλα κωλύματα ιερωσύνης. Ό Γέροντας θεώρησε σκόπιμο να μην του δώσει το πολύτιμο έγγραφο, διότι διέκρινε στο χαρακτήρα του στοιχεία αστά­θειας καί όχι σοβαρότητας.
Τα πρόσωπα των υποψηφίων κληρικών.
Σέ άλλη παρόμοια περίπτωση ό Γέροντας αρνήθηκε να δώσει συμ­μαρτυρία σε υποψήφιο, γιατί μία πράξη του ητο δείγμα επικίνδυνων χει­ρισμών. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πού προορίζεται να γίνει αντιπρό­σωπος του Θεού να κάνει άλματα παράλογα.
Γέροντα, ρωτούσαμε, αν ήσαστε Επίσκοπος σε προβληματική μη­τρόπολη, τί θα κάνατε με το ζήτημα των χειροτονιών;
Δεν γνωρίζω, παιδιά μου, έλεγε, αλλά ίσως καί γι' αυτό δεν έγινα Επίσκοπος. Δεν λέγω μεγάλη κουβέντα Ό Θεός να στηρίζει, να φωτί­ζει καί να κατευθύνει τους Αρχιερείς πού επωμίζονται τόσες ευθύνες καί καλούνται να επιλύσουν προβλήματα μεγάλα καί περίπλοκα.
Το δυσκολώτερο πρόβλημα είναι ή χειροτονία καλών καί ενάρετων κληρικών, πού είναι οί ποιμένες του λαού του Θεού. Το οξύτατο αυτό πρόβλημα κάθε τοπικής Εκκλησίας είναι τεράστιο σε προβληματικές μητροπόλεις. Πρέπει να εξευρίσκονται ευλαβείς νέοι, παραδοσιακοί, η­θικοί καί συνετοί. Ατομα όμως με ακεραιότητα, χωρίς ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Αν μια ενορία δεν έχει κληρικό τότε την ποιμαίνει ό Θεός. Αν έχει ανήθικο κληρικό, τότε την ποιμαίνει Ο διάβολος.
Οχι μόνο από τη μέση καί κατω άλλα από τη μέση καί πάνω.
Γέρων Επίσκοπος έκλαιγε με λυγμούς, γιατί είχε πολλά προβλήμα­τα με τους συνεργάτες του.
- Αχ, πάτερ Έπιφάνιε, έλεγε καί ξανάλεγε. Έχω πολλά προβλήμα­τα με τους συνεργάτες μου. Αυτό το έπαθα διότι τους εξέταζα μόνο αν είναι ηθικοί. Ερευνούσα τους υποψηφίους υπό την στενή ηθική έννοια.
Από τη μέση καί κάτω. Αντίθετα σες βλέπατε τους συνεργάτες σας καί από τη μέση καί πάνω. Ερευνούσατε τον όλο άνθρωπο, το μυαλό τους,
την βούληση τους, τη σταθερότητα τους κτλ.
Πρέπει, έλεγε ό Γέροντας, να είναι κανείς ηθικός καί υγιής ψυχοσω­ματικά. Πρέπει να μην έχει ψυχικά προβλήματα. Όταν κανείς δεν έχει λύσει τα δικά του προσωπικά προβλήματα, πώς μπορεί σαν κληρικός να επιλύσει τα μεγάλα θέματα των πιστών;

Δεν υπάρχουν σχόλια: