Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 8

ΕΥΧΗ

Εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Κυρίλλου Κωνταντινουπόλεως του Γέροντος.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ή τεκούσα τον Σωτήρα και Κυριον ημών Ιησούν Χριστόν, ή θέλουσα και ποθούσα πάντας ανθρώπους, εις την του Μονογενούς σου Υιού δόξαν εισελθόντας, ιδείν σε το προεκλελεγμένον προ καταβολής κόσμου, όργανον της σωτηρίας του γένους ημών, ο αχρείος εγώ και ακάθαρτος δούλος σου δυσωπώ σε τήν ηλίου καθαρωτέραν και των Αγγέλων τιμιωτέραν. Δέξαι την δέησίν μου και μη άπωση με, αιτώ γαρ παρά της σης ευσπλάχνου και φιλάνθρωπου γνώμης και διαθέσεως, δεηθήναι του Υιού σου, του ελεήμονος, ως έχουσα παρρησίαν, υπέρ εμού του αμαρτωλού, ίνα μου εισακούση της μετά συντριβής και ταπεινώσεως γενομένης ρυπαράς προσευχής και μη εξουδενώση αυτήν εκ καρδίας εβδελυγμένης εξερχομένην, άλλ' ως οικτίρμων και πολυέλεος, δια της σης πρεσβείας, της Πανάχραντου Μητρός αυτού, επικαμφθή, και επέ έμέ επιβλέψας, ελεήση με, και συγχώρηση μοι πάντα τα αμαρτήματα μου, όσα εν όλω τω βίω μου παρέβην. Ούτω ποίησον, Κυρία μου, Παναγία Παρθένε. Εγώ δε σοι χρεώστης έσομαι, αεννάως κηρύττων τα μεγαλεία σου, και την αφατόν σου χάριν. Οτι Ευλογημένη και Κεχαριτωμένη υπάρχεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: