Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 4

ΕΥΧΗ Γ'.

Λεγόμενη μετά την απόλησιν της ακολουθίας δια τάς

εν τω μεταξύ της δοξολογίας συμβαίνουσας

παρεκτροπάς του νοός.

Φιλάνθρωπε, και ελεήμον Κύριε, ο αξιώσας με και κατά την παρούσαν ώραν στήναι ενώπιον σου εις προσευχήν και δοξολογίαν του κράτους σου. Συγχώρησόν μοι όσα από παιδικής ηλικίας εν πάσαις μου ταις αισθήσεσιν ήμαρτόν σοι, πανοικτίρμων και πολυεύσπλαγχνε. Συγχώρησον δε μοι και τα αρτίως επιγεγονότα μοι πταίσματα εν τω

της προσευχής ταύτης καιρώ, δια μετεωρισμού και πλάνης, και ρεμβασμού, δια λογισμών, υψηλοφροσύνης, και κενοδοξίας, δια θύμου, οργής· και μνησικακίας, δια της αναιδούς, και μιαράς βλασφημίας, δια ολιγωρίας και όκνου και ραθυμίας, δια αιχμαλωσίας, και απαγωγής του νοός και της διανοίας, εις ατόπους και πονηράς επιθυμίας ίνα μη καυχήσηται Σατάν ο εχθρός κατ` εμού, ότι ουδέ εν αυτώ τω καιρώ της εξομολογήσεως, και προσευχής μου, αναμάρτητος διετηρήθην. Δείξον ούν υπεράγαθε Κύριε, οτι συ ει ό εξουσιάζων του σου πλάσματος, και Σου εστί το κράτος και ή Βασιλεία εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν.

ΕΥΧΗ Λεγομένη προ της αναγνώσεως.

Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξαν ώτα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσαί με τα λόγια σου και συνιέναι, και ποιήσαι το θέλημα σου. Οτι πάροικος ειμί εν τη γη, μη απόκρυψης άπ' εμού τάς εντολάς σου, αλλά αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου, και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, επί σοι γαρ ελπίζω ό Θεός μου ίνα συ μου φωτίσης την διάνοιαν. Οτι εύλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: