Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 3

ΕΥΧΗ Είς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον.

Ή μόνη χαρά των θλιβομένων υπάρχουσα, καί των αδικούμενων προστάτις, των πενθούντων παράκλησις, και των αβοήθητων βοήθεια, των ασθενούντων επίσκεψις καί των καταπονουμένων σκέπη καί αντίληψις, των χειμαζόμενων λιμήν, καί των τυφλών βακτηρία, των πεπλανημένων οδηγός, και των εν ανάγκαις επίκουρος ασφαλής, Θεογεννήτορ, Πανάμωμε, πρόσχες τη οικτρή και ευτελεί μου ταύτη δεήσει, ην προσφέρω σοι εν συνοχή καρδίας, και ελευθέρωσόν με της πονηρας των λογισμών καταιγίδας, λύτρωσε με του εξ ακηδίας προσγενομένου μοι βαρέος ύπνου, και απάλλαξαν με της δεινής ραθυμίας, ρύσαί με τής πίκρας των Δαιμόνων τυραννίδας, και εξάρπασόν με της δεινής των παθών συνήθειας, και ως οίδας, σώσόν με τον ανάξιον δούλόν σου, τον εν σοι μετά Θεόν της εμής σωτηρίας ελπίδας προσαναθέμενον.

Δίδου μοι ευπροθύμως πανάχραντε, τα του Υιού σου και Θεού ημών πράττειν εντάλματα, και τους σωτηρίους αυτού νόμους φυλάττειν δια παντός. Καί ενίσχυσόν με εγρηγορότι λογισμώ καί νηφούση διανοία, προς τάς ευπρόσδεκτους αυτού προφθάσαι δοξολογίας- Σοι γαρ τη των καλών προξένω καί συνεργώ πεποιθώς, την παρούσαν προσάγω αίτησιν

Μη ούν εκπέσω της είς σε προσδοκίας, Πάναγνε' μηδέ αποστραφείν ταπεινωμένος και κατησχυμένος, αλλά εύρομοι δια σου Θεοχαρίτωτε Δέσποινα, των εμών αιτήσεων εν τάχει το πέρας. Οπως, ως προστάτιν βέβαιων ημών των αμαρτωλών καί των εμών αιτήσεων εκπλήρωσιν, διαπαντος γεραίρω και μεγαλύνω σε, νυν, και αεί, καί εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: