Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 23 Αυγούστου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 6

ΕΥΧΑΙ

Κατά το μέτρον των εικοσιτεσσάρων ωρών του νυχθημέρου, επιγραφόμεναι Ιωάννη τω Χρυσοστόμω:

α. Κύριε, μη στέρησης με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών.

β.Κύριε, λύτρωσαι με των αιωνίων κολάσεων.

γ. Κύριε, είτε λόγω, είτε έργω, είτε κατά νουν, και διανοιαν ήμαρτον, συγχώρησαν μοι.

δ. Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας, και λήθης, και ραθυμίας, και της λιθώδους αναισθησίας.

ε. Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.

ς. Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου ην εσκότισεν ή πονηρά επιθυμία.

ζ'. Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω συ δε ώς Θεός, ελέησον με.

η. Κύριε, ίδε την ασθένειαν της ψυχής μου, και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα και εν εμοι δοξασθή το ονομά σου

το αγιον.

θ. Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής χαρισμένος μοι και τέλος αγαθόν.

ι. Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποιήσα ουδέν αγαθόν, αλλά ασρξαίμην ποτέ τη ευσπλαχνία σου.

ια. Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτος σου.

ιβ. Κύριε, ο θεός του ουρανού και της γης μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού και βέβηλου, κατά το μέγα έλεος σου, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου.

ιγ'. Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε και μη έγκαταλίπης με.

ιδ'. Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.

ιε'. Κύριε, δός μοι εννοιαν άγαθήν.

ις·. Κύριε, δός μοι δάκρυον και μνήμην θανάτου και κατάνυξιν.

ιζ. Κύριε, δός μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.

ιη. Κύριε, δός μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπακοήν.

ιθ. Κύριε, δός μοι υπομονήν μακροθυμίαν και πραότητα.

κ. Κύριε, εμφύτευσαν εν εμοι την ρίζαν των αγαθών και του φόβου σου.

κα. Κύριε, άξίωσόν με αγαπών σε εξ όλης μου της ψυχής και της διανοίας, και της καρδίας, και τηρείν εν πάσει το θέλημα σου.

κβ. Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών καιΔαιμόνων και παθών και από παντός κάκου και μη προσήκοντος πράγματος.

κγ. Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως. βούλει, γεννηθήιω το θέλημα σου εν εμοί.

κδ. Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω, και ου το εμόν.

Πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων σου, οτι ευλογητός ει εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: