Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ ."Οι εμφανίσεις των πνευμάτων στή σύγχρονη εποχή είναι όμοιες μ’ εκείνες πού περιγράφουν ή Αγία Γραφή καί οί θεοφόροι πατέρες. Αξιοσημείωτο είναι ένα όραμα τού μεγαλόσχημου μοναχού Κυριακού τού Βαλααμίτου ( 1798), άνθρώπου μεγάλης άρετής."
Οι εμφανίσεις των πνευμάτων στή σύγχρονη εποχή είναι όμοιες μ’ εκείνες πού περιγράφουν ή Αγία Γραφή καί οί θεοφόροι πατέρες. Αξιοσημείωτο είναι ένα όραμα τού μεγαλόσχημου μοναχού Κυριακού τού Βαλααμίτου ( 1798), άνθρώπου μεγάλης άρετής. Ό γέροντας Κυριάκος, πού ήταν πρώτα σχισματικός, άξιώθηκε νά δει αυτό τό όραμα, πού θά διηγηθούμε στή συνέχεια, όταν έπέστρεψε στήν Εκκλησία. Μιά μέρα, τήν ώρα τής θείας Λειτουργίας, βρισκόταν στό Ιερό τού Ναού τού Αγίου Λαζάρου, στή Λαύρα τού Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι. Σέ μιά στιγμή αίσθάνθηκε νά τόν τυλίγει υπέροχη ευωδία. 


’Έπειτα, όταν ό λειτουργός ιερομόναχος έπικαλέστηκε τό Αγιο Πνεύμα, προκειμένου νά καθαγιαστούν τά τίμα Δώρα, αναρίθμητα Χερουβείμ εμφανίστηκαν, πού κύκλωσαν τήν άγία Τράπεζα καί γέμισαν όλο τό Ιερό. Ό λειτουργός ζώστηκε άπό φλόγες. Καί όταν έβαλε βαθιά μετάνοια μπροστά στήν αγία Τράπεζα, ένα μικρό άσπρο περιστέρι κατέβηκε άπό ψηλά καί άρχισε νά φτερουγίζει πάνω άπό τό άγιο Δισκάριο. Μετά πέταξε πάνω άπό τό άγιο Ποτήριο καί, μαζεύοντας τίς φτερούγες του, μπήκε σ’ αυτό. Οι ουράνιες δυνάμεις τότε έπεσαν κάτω καί προσκύνησαν τό Θυσιαστήριο μέ τά καθαγιασμένα Δώρα. Προσκύνησαν γιά δεύτερη φορά στήν έκφώνηση, «Έξαιρέτως τής Παναγίας, άχράντου...», καθώς καί γιά τρίτη φορά, όταν ό χορός άρχισε νά ψάλλει τό «Άξιον Εστιν». "Υστερα, αφού κύκλωσαν τόν Ιερουργό καί σκέπασαν τό κεφάλι του μ’ ένα ύπέροχο φωτεινό κάλυμμα, εξαφανίστηκαν


(Ό γέροντας Κυριάκος ήταν άπό τούς ηγέτες των σχισματικών, άλλά έπανήλθε στήν Εκκλησία τό 1783 μέ τόν φωτισμό τού Θεού, πού τόν έλέησε χάρη στήν καλή του προαίρεση καί τούς μεγάλους ασκητικούς του αγώνες. Τό όραμά του τό διηγηθήκαμε συνοπτικά. Εκτενής ιστόρηση της μεταστροφής του, τού οράματος του στή Λαύρα του 'Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι καί τών υψηλών πνευματικών καταστάσεων πού βίωσε κατά τή διαμονή του στή Μονή Βαλαάμ, γράφτηκε άπό τόν ίδιο καί δημοσιεύθηκε, γιά τή δόξα τού Θεού καί τήν ωφέλεια Τών χριστιανών, μέ έντολή τού ηγουμένου Ναζαρίου ( 1809).)


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ .ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΗ. ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: