Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΕΙΣ


           

Άς τό πούμεν σύμπτωσιν.  Άς τό πούμεν συγκυρία.  Στές 8 Ίουνίου 2016 άρθρογραφούμεν μέ τόν τίτλον “Ἁπό τήν βεβήλωσιν τής Άγίας Σοφίας” κατευθείαν στά έξαμίλια τού Αίγαίου καί έπισημαίνομεν: «καί τώρα μιά πληρωφορία τής τελευταίας στιγμής.»  Λίγες ώρες μετά τό πέρας τής Τουρκικής τηλεοπτικής έκπομπής μέσα στήν Άγίαν Σοφίαν αύτή κατακλύστηκε στό περιβάλλοντα χώρο της μέ άρρητο εύωδία θυμιάματος σάν αύτό πού καίνε στές Όρθόδοξες Έκκλησίες μας.» Καί τήν έπομένην ήμέραν ό Έλληνας Ύπουργός Έξωτερικών Νίκος Κοτζιάς μιλώντας τό πρωί τής Πέμπτης, 6 Σεπτεμβρίου, 2016 στό ραδιόφωνο Alpha 989 έπεσήμανε: «Στές πρώτες μας άνακοινώσεις είμαστε προσεκτικοί διότι θέλαμεν πρώτα νά δούμεν ότι πράγματι αύτό πού μαθαίνομεν άπό άλλες πηγές είναι άλήθεια,» είπε ό ύπουργός Έξωτερικών καί άποκάλυψε ότι «ό πρόξενος μας στήν Κωνσταντινούπολιν βρέθηκε στές 3 τό πρωί διά νά έχωμεν ίδια μαρτυρίες. Σημείωσε δέ ότι  «ένοχλεί ή άντίληψίς του μέ σεβασμού στόν πολιτισμόν.»

            Ίσχύουν άραγε οί φήμες πού κυκλοφορούν στούς κύκλους τών πολλών κρυπτοχριστιανών τής Κωνστινουπόλεως σχετικά μέ τό γεγονός πού διαδίδεται άπό στόμα σέ στόμα, ότι ένα μήνα περίπου πρίν άνακοινωθεί ή πραγματοποίησις τής συγκεκριμένης Τουρκικής έκπομπής πού βεβηλώνει πνευματικά καί πολιτισμικά τό καθίδρυμα τής τού Θεού Σοφίας;   Τά έσωτερικά μόνιτορ καταγραφής τού έσωτερικού χώρου τής Άγίας Σοφίας καί οί φύλακες έβλεπαν ίδίοις όμασιν τήν παρουσίαν τριών Όρθοδόξων ίερέων νά έμφανίζονται άπό τό πουθενά καί νά χάνονται ξαφνικά μέσα σέ τρομακτικό λαμπρό ΦΩΣ.   Άλλά πρίν έξαφανιστούν οί δύο αύτοί ίερείς μέ θυμιατήρια πού προκαλούσαν τρόμον μέ τόν καπνόν τού θυμιάματος καί τόν ήχο άπό τά καμπανάκια μέ βαρύ άλλά ίδιο βηματισμό, θυμιάτιζαν χωριστά τό δεξιό καί τό άριστερό κλίτος τού κεντρικού ναού καί τές θέσεις πού άντιστοιχούσαν παλαιάν τό δεσποτικό καί τό τέμπλο—είκονοστάσιον. 

            Ίσχύει άραγε ότι οί τρείς ίερείς στεκόταν στήν θέσιν τού ίερού βήματος καί έκαμναν μετάνοιες πρός τήν Πλατυτέραν; Ίσχύει ή φήμη ότι πολλοί φύλακες βλέποντας τόν έξω κόσμον αύτό θέαμα καί τήν προσπάθειάν τους νά πιάσουν τούς Όρθοδόξους ίερείς αύτοί έξαφανιζόνταν μέσα σέ ΦΩΣ καί οί Τούρκοι έχαναν τές αίσθήσεις τους γεγονός πού έγινε κατά έπανάληψιν;  Άν τελικά ίσχύουν αύτα;  Φαίνεται ότι οί Τούρκοι θορυβήθηκαν καί φοβήθηκαν ότι πρόκειται νά χάσουν τήν Άγίαν Σοφίαν.  Ίσως καί νά ήταν αύτός ό λόγος μέ πρόσχημα τό ραμαζάνι νά πραγματοποιήσουν σέ τηλεοπτικήν μετάδοσιν τήν άνάγνωσιν τού κορανίου μέσα στήν Άγίαν Σοφίαν.

            Έάν τελικά ίσχύουν αύτα; Φαίνεται ότι ό ούρανός άποφάσισε άλλα πράγματα άπό αύτά πού θέλουν οί καταπατητές τών πολιτισμικών μνημείων.  Αύτά μέχρι στιγμής είναι στό έπίπεδο τών πληροφοριών—φημών πού δέν μπορούν νά μάς άφήσουν άσυγκινήτους.  Όμως πρίν γίνουν αύτά καί πραγματοποιηθεί ή άποτρόπαια βεβήλωσις τής Άγίας Σοφίας μέ τήν άνάγνωσιν τού κορανίου μέσα σέ αύτήν...   Σέ άρθρογραφία μας καί σέ άνύποπτο χρόνο πρίν δύο μήνες άπό τά έπιγενόμενα καταγράφηκε μαρτυρία Τούρκου έπιτήμονος. «Στἐς 31 Μαρτίου 2016 καταγράφηκε: ή Άγία Σοφία μοσχομυρίζει τά βράδια έδώ καί ένα χρόνο.  Τά βράδια πού περπατώ γύρω άπό τό έπιβλητικό κτιριακό συγκρότημα τού ναού καί όχι μόνον έγώ άλλά καί άλλοι, ή Άγία Σοφία μοσχομυρίζει θυμίαμα σάν αύτό πού καίτε στές Όρθόδοξες Έκκλησίες.  Τήν πρώτην φοράν πού τό αίσθάνθηκα έντονα καί τό σημείωσα ήταν πέρυσι στές 13 Ίανουαρίου τό βράδυ.  Βλέποντας τήν ήμερομηνίαν συγκλονίστηκα—συγκινίθηκα—άνατρίχιασα.  Αύτή ήταν ή ήμέρα  τή 13η Ίανουαρίου, 2015 πού έγινε ή άγιοκατάταξις τού Όσίου Παϊσίου τού Άγιορείτη.

            Τελικά άδέλφια σήμερον μπορεί νά καταγράφωμεν φήμες-πληροφορίες-μαρτυρίες άλλά οί πράξεις καί οί φοβίες τών Τούρκων-νεοθωμανών ούσιαστικά δείχνουν νά τές έπαληθεύουν.  Είναι θέλημα Θεού ή Πόλις νά παρθή καί ή Αγία Σοφία νά λειτουργηθή όπως άναφέρει ό Δρ. Κωνσταντίνος Βαρβάκας. 


+Fr. Constantine J. Simones, Waterford, CT, October 25, 2016, USA, 860-460-9089 

Δεν υπάρχουν σχόλια: