Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ.ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣΓιά τό δόσιμο καί τήν δωρεά
Τό δόσιμο εκφράζει αυτό πού είμαστε.


Τόσο ό φτωχός πού επαιτεί όσο καί ό πλούσιος πού δίδει, αμφότεροι δανείζουν στό Θεό μέ μόνη τήν προϋπόθεση, ό φτωχός νά επαιτεί στό όνομα του Κυρίου μέ ταπείνωση καί ό πλούσιος νά δίδει στό όνομα τού Κυρίου καί μέ εύσπλαχνία. Όποιος λαμβάνει, οφείλει νά γνωρίζει ότι λαμβάνει εκείνο, πού είναι τού Θεού καί όποιος δίδει, οφείλει νά γνωρίζει ότι δίδει εκείνο, πού είναι του Θεού. Ενα τέτοιο δόσιμο έχει αξία καί μία τέτοια λήψη έχει αξία.


Καί σέ τούτη τήν ζωή, δέν είναι σπάνιο τό νά παίρνει κανείς από αύτόν πού έχει έλάχιστα καί νά τά δίδει σέ εκείνον πού έχει άφθονα. Αυτό είναι μονάχα μιά άπεικόνιση των όσων συμβαίνουν καί στήν πνευματική Βασιλεία. Μήπως δέν παίρνει ό πατέρας άπό τόν σπάταλο γιό του τά χρήματα γιά νά τά δώσει στόν συνετότερο, ό όποιος γνωρίζει νά τά χρησιμοποιεί πρός όφελος  του; Μήπως από τόν μή έμπιστο στρατιώτη δεν αφαιρεί ό διοικητής του τις σφαίρες γιά νά τίς δώσει στόν καλό καί έμπιστο στρατιώτη του;


Ό Θεός δίδει στόν καθένα κατά τό μέτρο τής δυνάμεώς του, σύμφωνα δηλαδή μέ τό πόσο μπορεί ό καθένας νά σηκώσει καί νά χρησιμοποιήσει. Βεβαίως, ό Θεός μοιράζει τίς δωρεές Του στούς ανθρώπους καί κατά τό σχέδιο τής Οικονομίας Του.


Ακόμα καί στίς συνήθεις ανθρώπινες περιστάσεις, χαρούμενος είναι εκείνος ό όποιος δίδει τό δώρο αλλά καί εκείνος πού τό λαμβάνει. Ή δωρεά είναι αγαλλίαση άμφοτέρων των πλευρών. Όσο μεγαλύτερο τό δώρο, τόσο πιό μεγάλη καί ή χαρά. Χαίρεται καί ό Θεός όταν δίδει τήν χάρη τού 'Αγίου Πνεύματος καί πώς νά μήν χαροΰν οί άνθρωποι πού λαμβάνουν; Ό φτωχός πού λαμβάνει είναι αυτός, πού συνήθως χαίρεται περισσότερο από τόν πλούσιο πού δίδει καί πώς λοιπόν νά μήν χαίρονται οί πάμφτωχοι άνθρωποι όταν λαμβάνουν τίς τεράστιες δωρεές άπό τόν πλούσιο Θεό;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: