Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Ενόσω ό άνθρωπος βρίσκεται εντός του σώματος σέ αυτό τόν κόσμο, καυχάται γιά πολλές άπό τίς κοσμικές αξίες. Όταν όμως αποχωριστεί άπό τό σώμα τότε διαπιστώνει -να δώσει ό Θεός να μήν τό γνωρίσει- πώς έξω άπό τό Θεό καί τή ψυχή δέν ύπάρχει καμία αξία άλλη
Πολλοί ετοιμοθάνατοι, ευρισκόμενοι σε πολύωρη αγωνία, μπόρεσαν να ξεψυχήσουν μονάχα τότε, όταν εξομολογήθηκαν τίς αμαρτίες τους στόν ιερέα... Ό Θεός μας είναι Θεός ελέους καί καλοσύνης καί θέλει τή σωτηρία όλων των ανθρώπων. Πώς όμως θά σωθεί κάποιος άνθρωπος, αν συνειδητά δέν κάνει διάκριση μεταξύ αμαρτίας καί δικαιοσύνης του Θεού, αν δέν άπορρίψει τήν αμαρτία καί δέν αναγνωρίσει τή δικαιοσύνη του Θεού;Μέ αυτό πού ό άνθρωπος κουβαλά στήν ψυχή του κατά τήν ώρα του θανάτου, μέ τούτο άπέρχεται στήν κρίση του Θεού. ’Άν αυτό είναι αμαρτία, μέ τήν αμαρτία, καί άν είναι δικαιοσύνη, τότε μέ τή δικαιοσύνη. Ό Θεός περιμένει από κάθε θνητό άνθρωπο τή μετάνοια καί ή μετάνοια περιλαμβάνει τήν εξομολόγηση των ιδίων άμαρτημά- των....Έξω από τόν Θεό καί τήν ψυχή δέν ύπάρχει καμία άλλη αξία.... Τό δέ έλεος του Θεού μόνο σέ αυτή τή ζωή έκχύνεται στούς μετανοούντας άμαρτωλούς άνθρώπους, ένώ στήν φοβερή κρίση, τό έλεος θά αντικατασταθεί άπό τήν δικαιοσύνη του Θεού....
Τό σημαντικότερο δώρο πού ό Θεός χάρισε στόν άνθρωπο είναι ή θεοειδής ψυχή. Αυτό το σημαντικό δώρο θά ζητήσει πάλι πίσω ό Θεός στόν κατάλληλο καιρό. Τίποτε δέν μπορεί ό άνθρωπος να έπιστρέψει πίσω στό Θεό στή θέση τής ψυχής. Ή ψυχή είναι βασίλισσα καί όλα τά άλλα είναι δούλοι. Δέν θά δεχτεί ό Θεός τόν δούλο στή θέση του βασιλιά, μήτε καί θέλει τό εφήμερο στή θέση του αιωνίου. Τί λοιπόν θά προσφέρει ώς αντάλλαγμα ό αμαρτωλός γιά τήν ψυχή του;


Ενόσω ό άνθρωπος βρίσκεται εντός του σώματος σέ αυτό τόν κόσμο, καυχάται γιά πολλές άπό τίς κοσμικές αξίες. Όταν όμως αποχωριστεί άπό τό σώμα τότε διαπιστώνει -να δώσει ό Θεός να μήν τό γνωρίσει- πώς έξω άπό τό Θεό καί τή ψυχή δέν ύπάρχει καμία αξία άλλη. Τότε δέν θά μπορέσει να κάνει καμία σκέψη γιά όποιαδήποτε έξαγορά καί ανταλλαγή τής ψυχής. Ω, πόσο φρικτή είναι ή θέση τής άμαρτωλής ψυχής όταν άποκόπτονται όλα τά νήματα πού τήν συνδέουν μέ τόν κόσμο καί τό Θεό καί κείνη, γυμνή καί τετραχηλησμένη, πτωχή καί πάμπτωχη βρεθεί στόν κόσμο τών πνευμάτων!


Ενας είναι ό Θεός καί δέν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός άπό Εκείνον τόν μοναδικό. Είναι ό Ύψιστος, ό Παντοδύναμος, ό Πάνσοφος, ό Πανάγαθος Θεός. Άπό Αύτόν ζουν καί σέ Αυτόν επιστρέφουν. Είναι ό Άγιος, ό Ισχυρός καί ό Αθάνατος Θεός. Στόν Θεό βρίσκεται όλη ή δύναμη καί έξω από τή δύναμη του Θεού δεν υπάρχει άλλη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: