Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ .Είναι ό 7 μυστικός αριθμός καί ό αριθμός 10 ό τέλειος.Γι αυτό καί καταλήξαμε στήν απόφαση νά καταγράφουμε σ’ αύτήν τή συλλογή επτά δεκάδες άπό τά θαύματα, πού έχουμε άκούσει, έπειδή ό άριθμός 7 στήν Αγία Γραφή


Είναι ό  7 μυστικός αριθμός καί ό αριθμός 10 ό τέλειος. Γιατί ό μέν μυστικός αριθμός ύποδηλοί τό κρύφιο τρόπο, μέ τόν Οποιο έπιτελέστηκαν τά θαύματα, ό δέ τέλειος, τό άπειρο τών θαυμάτων αυτών καί γιά τό ότι ό αριθμός 7 είναι ό ιερός αριθμός, τό διδασκόμαστε άπό τήν ίδια τήν Αγία Γραφή, καθώς ό Θεός τήν έβδομη ήμέρα, επειδή ολοκλήρωσε τή δημιουργία του, τή θέσπισε ώς αγία ημέρα, γιά 7 ημέρες διέταξε τήν άζυμη τροφή τού Πάσχα, όπως καί τό νά κάνουν την επτάφωτη λυχνία, καί γι’ αύτό τόν λόγο έβδομος άπό Αδάμ ό Ενώχ, έβδομος δε πάλι άπό Αβραάμ καί ό Μωυσής.
Μάθαμε δε καί γιά 7 οφθαλμούς τού Κυρίου, πού επισκοπούν
τήν Οικουμένη, άλλά καί τόσα ακριβώς πνεύματα αναφέρει
καί ό Ήσαΐας, 7 δε στύλους τής σοφίας απαριθμεί ό Σολομών καί οί Απόστολοι διακόνους 7 κατά τό νόμο εξέλεξαν.


Τού δε αριθμού 10 τό τέλειο ομολογούν καί οί έκτος χριστιανισμού φιλόσοφοι, πού τόν νόμιζαν καί γιά θεό ακόμη, όπως θέλει ή τετρακτύς τών Πυθαγορείων, γιατί είναι το τέλος των μονάδων καί ή αρχή έπίσης των δεκάδων καί είναι καί ή βάση όλων των μετά τίς δεκάδες αριθμών όντας διαιρετός στόν εαυτό του. Αλλά καί ό νόμος του Μωυσή τό διασαφηνίζει, καθώς ό Νώε είναι δέκατος από Αδάμ καί ό Αβραάμ ώς νικητής δέκατα στόν Μελχισεδέκ προσέφερε καί από εκεί καί οί Εβραίοι διατάχθηκαν δεκάτες νά προσφέρουν στόν Θεό. 


Αλλά καί τό λίτρο τής ψυχής δέκα οβολοί να προσφέρονται ό νόμος θέσπισε. Επίσης, τή δεκάτη τού μηνός ό αμνός συλλαμβάνεται καί τή δεκάτη του έβδομου μηνός ιλασμός αναγράφεται. Δέκα βέβαια ήταν καί οι εντολές οί θεόγραπτες πού αναγράφηκαν στις πλάκες του Μωυσή, δέκα καί τά λόγια των ευχών πού ό Κύριος μάς έδωσε, άλλά καί ό Δαυίδ μέ τό δεκάχορδο ψαλτήριο τούς ψαλμούς του τραγούδησε, ό δέ Αβραάμ, τέλος, μέχρι 10 δικαίους τή φιλανθρωπία του Θεού επικαλείται καί τής τιμωρίας των Σοδομιτών τήν ανάκληση.


Του δε πολλαπλασιασμού τών δύο αυτών αριθμών, ήτοι του 7 καί του 10, τή σημασία φανερώνουν οί ιερές γραφές, καθώς 70 φοίνικες βρήκε στήν έρημο, καί μετά από αυτόν 70 πρεσβυτέρους προτείνει, άλλά καί ό Κύριος 70 μετά τούς 12 μαθητές ανέδειξε καί 70 εβδομάδες συντμήθηκαν χρονικά
από τόν κατακλυσμό του Νώε καί τήν πυρπόληση τής Ιερουσαλήμ έως του Χριστού, κατά τόν Δανιήλ τόν μακάριο.


Εβδομήντα πάλι έτη από τής από τή Βαβυλώνα επιστροφής
του Ισραήλ, άλλά καί ό ίδιος ό Κύριος ήρθε στόν δικό μας
βίο εβδομηκοστός έβδομος από του παλαιού Αδάμ, ό νέος
Αδάμ, άλλά καί 7 φορές τό εβδομήκοντα μάς πρόσταζε να
συγχωρούμε τά άμαρτήματα τών μετανοούντων αδελφών
μας. Όμως θα μακρηγορήσουμε, αν αναφερθούμε στις μαρτυρίες, πού υπάρχουν στήν Αγία Γραφή γιατί είναι γεμάτη από αύτούς τούς αριθμούς καί διακηρύττει τό μυστικό καί ίερόκρυφο, άλλά καί τό τέλειο αυτών τών δύο αριθμών.Γι’ αυτό κι εμείς γράψαμε τίς 7 δεκάδες καί τίς 10 έπτάδες
τών θαυμάτων17, έπιλέγοντάς τα από τά πολυπληθή θαύματα, καί οί μέν πρώτες τρεις δεκάδες άναφέρονται μετά τήν μαρτυρική άθληση, τήν ταφή καί τή μετάθεση τών λειψάνων, άλλά καί τό μέσον τής τετάρτης δεκάδας φανερώνει τή δύναμη τών όσων έγιναν θαυμάτων στούς Αλεξανδρινούς από τόν Κύρο καί τόν Ιωάννη, τό υπόλοιπο δε αύτής καί ή 5η δεκάδα έγιναν κήρυκες τών όσων έλαβαν δράση σέ Αιγύπτιους καί Λίβυους. Ή 6η καί ή 7η μαρτυρούν τίς εύεργεσίες τών αγίων έπάνω σέ ξένους, γιατί σέ τρία ό άριθμός τών θαυμάτων έχει διαιρεθεί, στούς Αλεξανδρινούς, στούς Αιγύπτιους καί Λίβυους, καί στούς έξ Αλλοδαπής προερχόμενους, πού έλαβαν τό χάρισμα τής θαυματουργικής έπέμβασης τών αγίων μαρτύρων. Έπιλέξαμε δέ αυτή τήν τριπλή διαίρεση, γιατί αν καί ό χαρακτήρας τών θαυμάτων είναι εκτεταμένος καί ελεύθερος, εμείς προτιμήσαμε, μέ τόν συντονισμένο τρόπο παρουσίασης, να
δείξουμε τόν θερμό, τόν ταχύ καί τόν ευκίνητο τρόπο θαυματουργίας τών άγιων.Ή τετρακτύς ήταν ή ούσία τής διδασκαλίας τών Πυθαγορείων, καθόσον είναι τό άθροισμα τών πρώτων τεσσάρων φυσικών αριθμών (1+2+3+4=10), είναι δέ ό τέλειος άριθμός αφού είναι ό τελευταίος, ό μέγιστος καί ό ανώτερος τών άλλων, περιέχει τόν 1 πρώτον καί τό 0 πού συμβολίζει τό άπειρον· άντιπροσωπεύεται από τό γράμμα Δ τής αλφαβήτου, απεικονίζεται μέ ένα ισόπλευρο τρίγωνο, αποτελεί τόν ιερατικό κώδικα τών πυθαγορείων καί ισοδυναμεί μέ τή μονάδα (1).)


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΒΒΑΚΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ. Ο ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: