Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ


ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. ΆΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ


και προσευξάμενοι έπέθηκαν αυτοίς τάς χείρας.
(Πράξεις 6,6)


Οι άγιοι Απόστολοι, με την επίθεση των χειρών τους στους πιστούς πού είχαν επιλέξει, χειροτονούσαν επισκόπους, ιερείς και διακόνους. Ώς εκ τούτου, είναι προφανές ότι ή χριστιανική Πίστη δεν είναι απλώς μία διδασκαλία, άλλα είναι και μία δύναμις. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει κάποιος είναι ανάγκη να έχει και την δύναμη. Δεν αρκεί μόνο να εκλεγεί κάποιος από τους ανθρώπους χρειάζεται ή εκλογή να επικυρωθεί και από τον Θεό.


 Άν δεν ήταν αναγκαία ή ισχύς για το Ιερατικό αξίωμα, δεν θά ήταν αναγκαία ούτε και ή επίθεση των χειρών (χειροθεσία)• θά ήταν απαραίτητη μόνον η προφορική (από το στόμα στο αύτί) κατήχηση.
Συνεπώς, ή επίθεση των χειρών σημαίνει την μεταβίβαση της εξουσίας και την «κάθοδο» της ισχύος στον εκλεκτό. Ή ισχύς βρίσκεται στην Χάρη τού Θεού, ό Όποιος ενισχύει τον άνθρωπο, τον εξαγιάζει και τον φωτίζει. 

Πραγματικά Λ Χάρις τού Θεού είναι αύτή πού διδάσκει, καθοδηγεί, ποιμαίνει και διά των Μυστηρίων ενισχύει το ποίμνιο τού Χριστού.
Ένας ιερέας είναι το σκεύος της αρρήτου, φρικτής και άνενδεούς ισχύος της Χάριτος τού Θεού. Μακάριος είναι ό ιερέας πού κατανοεί πόσο πολύτιμος θησαυρός έχει καταστεί δι’ αυτής! Μακάριος είναι αν ό φόβος τού Θεού τον συνοδεύει νύχτα και ημέρα, μέχρι την τελευταία του πνοή!Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή επί της γής, άλλα και μεγαλύτερη ευθύνη, από το αξίωμα της ιεροσύνης. Με την επίθεση των χειρών τού επισκόπου, ό ιερεύς έρχεται σε επαφή με την ουράνια και αιώνια πηγή της Χάριτος και με την αυθεντία των Αποστόλων. Με την χειροθεσία αυτή ό ιερεύς έχει γίνει χάριτι Θεού σύντροφος και συνεορτάζων με όλους τούς Ορθοδόξους ιερείς, από τούς αποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα, με τούς μεγάλους ιεράρχες, με τούς αναρίθμητους άγιους, με τούς ομολογητές, θαυματουργούς, ασκητές και μάρτυρες. Κατακοσμείται και καθωραίζεται με την δική τους δόξα, άλλα και επωμίζεται το βάρος της δίκης τους άξίας, τού παραδείγματος τους και τού ελέγχου τους.


Ώ! αδελφοί μου, είναι μέγα και μέγιστο το υπούργημα ενός ποιμένα τού λογικού ποιμνίου τού Χριστού! Αυτός φέρει την ευθύνη να προσεύχεται για όλους στον Θεό και όλοι οι πιστοί χρειάζεται να προσεύχονται στον Θεό γι’ αυτόν.


~Ω! Κύριε, Ύψιστε Άρχιερεύς, τήρησον τούς ιερείς Σου εν ίσχύί, σοφία, άγνεία, πνεύματι ζέοντι, πραότητι και πάση αποστολική αρετή, διά της Χάριτος τού Αγίου Σου Πνεύματος.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: