Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Γιάγκου«Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις!»Τεῦχος 346, Ἀπρίλιος 2022


Ὅταν ὁ Θεὸς σιωπᾶ καὶ δὲν ἀπαντᾶ 
στὶς προσευχές μας, νὰ πιστεύουμε 
ὅτι ἔχει τὸν λόγο Του, διότι Ἐκεῖνος γνωρίζει
ἀκριβῶς τί μᾶς χρειάζεται. 

Ἄλλωστε, ὅπως λένε οἱ Πατέρες μας, 
ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ὁ πιὸ δυνατὸς λόγος Του, 
διότι ἔχει κάτι σοβαρὸ νὰ μᾶς πεῖ, 
ἀρκεῖ νὰ ἔχουμε ἀνοικτὰ 
τὰ πνευματικά μας αἰσθητήρια 
γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουμε 
καὶ νὰ τὸν ἀντιληφθοῦμε. 

Ὅταν ἐμπιστευόμαστε τὴ ζωή μας στὸν Θεό, 
παραμένουμε ἤρεμοι καὶ Τὸν εὐχαριστοῦμε 
ὄχι μόνο τόσο γιὰ τὶς φανερὲς εὐλογίες Του,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς δυσερμήνευτες σιωπές Του. 

Ἡ ἐσωτερικὴ ἀταραξία εἶναι σημάδι 
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή μας.

Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Γιάγκου
«Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις!»
Τεῦχος 346, Ἀπρίλιος 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια: