Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.Συναξάριον.Τῇ ΙΖ´ (17ῃ) τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου.Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.
Συναξάριον.
Τῇ ΙΖ´ (17ῃ) τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Συμεών ἐπισκόπου Περσίδος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Αὐδελλᾶ πρεσβυτέρου, Γοθαζάτ, Φουσίκ, καὶ ἑτέρων χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα. (†344)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀδριανοῦ τοῦ Κο­ριν­θί­ου. (†251)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνικήτου πάπα Ρώμης. (166)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀγαπητοῦ, πάπα Ῥώμης. (†536)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ β´, ἐπισκόπου Μελιτινῆς.(†445)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαπ­πα­λι­κοῦ (Mappalicus) καὶ τῶν σὺν αὐ­τῷ ἐπὶ Δε­κί­ου ἀ­θλη­σάν­των ἐν Καρ­θα­γέ­νῃ. (†250)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Φορ­του­νά­του καὶ Μαρ­κι­α­νοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ὁμολογητοῦ Ἰννοκεντίου, ἐπισκόπου Δερτόνας (Dertona, Tortona) ἐν βορείῳ Ἰταλίᾳ. (†350)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Παν­τα­γά­θου (Pantagathus), ἐ­πι­σκό­που Βι­έν­νης (Vienne) ἐν Γαλ­λί­ᾳ. (†540)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Βιλ­λι­κοῦ (Villicus), ἐ­να­ρέ­του ἐ­πι­σκό­που Μέτ­της (Metz) ἐν Γαλ­λί­ᾳ. (†568)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ὁ­σι­ο­μάρ­τυ­ρος Δον­νά­νου (Donnán) τοῦ Ἔιγγ (Eigg) καὶ τῶν σὺν αὐ­τῷ ἀ­θλη­σάν­των ἐν Σκω­τί­ᾳ (†618)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Λαν­δε­ρι­κοῦ (Landericus, Landry), ἐ­πι­σκό­που Μέλ­δης (Meaux) ἐν βο­ρεί­ῳ Γαλ­λί­ᾳ. (ζ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Βάν­δου (Wando), ἡ­γου­μέ­νου τοῦ ἀβ­βα­εί­ου Φον­τε­νέλ­λης (Fontenelle) ἐν Γαλ­λί­ᾳ. (~†756)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰ­σι­δώ­ρου, Ἠ­λί­α καὶ Παύ­λου, τῶν ἐν Κορ­δού­ῃ (Cordoba) τῆς Ἱ­σπα­νί­ας ἀ­ναι­ρε­θέν­των ὑ­πὸ τῶν Μαυ­ρι­τα­νῶν. (†856)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Μεγάλου ἀρχιεπισκόπου Ἀζκουρίας τῆς Γεωργίας. (θ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ζωσιμᾶ τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Σολοφκὶ τῆς Ῥωσσίας. (+1487)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, τοῦ προεστῶτος τῶν κολλυβάδων Πατέρων ἀναδειχθέντος, ἐν τῇ νήσῳ Χίῳ ἀσκήσαντος, καὶ ἐνταῦθα ὁσίως ἐν ἔτει 1805 τελευτήσαντος.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ προορατικοῦ τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. (+1893)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ἀνάμνησις τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρσκιϋ Ῥωσίας, ἐν ἔτει 1641.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ Ἅγιοι νεομάρτυρες καὶ ὁμολογητές: Ἰωάννης Πριγκορόφσκι τοῦ Κρασνοντάρ (Μεγάλο Σάββατο, 1918), Βενιαμὶν (Kononov, 1928), Ίλια Μπίκοφ, Βασίλειος (Golovshchikov) , Δημήτριος Ζαμιάτιν, Παῦλος Κάμεντσεφ, Ἰωάννης Κολέσνικοφ, Κρονίδης (Σακούν Κ), Μαρία (Aleksandrovna Lelyanova), Μαστριδία (Marfa), Ἰωάννης Νέμτσεφ , Νικηφόρος (Κουτσίν ), Νικόλαος (Καρούλοφ ), Νικήτας (Ὀλσάνσκι), Κωνσταντίνος (Σολόβιεφ), Θεόδωρος (Florya) ἐν πολλαῖς βασάνοις, φυλακαῖς καὶ διωγμοῖς ὑπὸ τῶν ἀθέων μπολσεβίκων τελειωθέντες ἐν Ῥωσίᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, κοίμησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σεραφεὶμ Δημόπουλου ἐν Λαρίσῃ ἀσκήσαντος (2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: