Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Επισημαίνει ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:



Επισημαίνει ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:
«Ο μισθός τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου
ἀποδίδεται στο τέλος. Καί, ἀκόμη κι ἂν δουλεύη κά-
ποιος εἰς Αὐτόν ἀπό τήν πρώτη ὥρα τῆς ἡμέρας,
δηλ. ἀπό τή νεότητα τῆς ζωῆς του, κι ἂν ἀπό τήν
τρίτη καί ἕκτη ὥρα, δηλ. ἀπό τό μέσο τῆς ἡλικίας
του, κι ἂν ἐδούλευσεν κατά τήν ἑνδεκάτη ὥρα, δηλ.
στα γηρατειά του κανένας ἀπό αὐτούς ὅλους δέν
παίρνει μισθό, ἐπειδή ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος καί
δίκαιος Κριτής, ἀποβλέπει στό τέλος τῆς ἡμέρας, δηλ.
στο τέλος τῆς ζωῆς τοῦ καθενός. Καί ἐκείνους μέν
τούς ὁποίους θά βρῆ τότε ἐργαζομένους τήν ἀρετή
καί τό ἀγαθό, πληρώνει μέ τό συμφωνηθέντα μισθό.
Ἐκείνους δέ τούς ὁποίους θά βρῆ ἀργούς καί, ἔχοντας
ἀφήσει τήν ἐργασία τοῦ καλοῦ ἀπό ἀμέλεια, αὐτούς
τούς ἀφήνει χωρίς μισθό, μᾶλλον δέ καί τούς καταδικάζει. Αὐτό φανερώνει αἰνιγματωδῶς ὁ Θεός διά τοῦ
Ἰεζεκιήλ λέγοντας· "Δικαιοσύνη δικαίου οὐ μή ἐξε
λεῖται αὐτόν (: δέν θά τόν λυτρώση) ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ
πλανηθῇ, καί ἀνομία ἀσεβοῦς οὐ μή κακώσῃ αὐτόν
(: δέν θά τόν βλάψη) ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστρέψῃ ἀπό
τῆς ἀνομίας αὐτοῦ " (Ιεζ 33, 12)» 


Δεν υπάρχουν σχόλια: