Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ τάφος τῶν ἀξίων Πέττα ἐκπέμπει φῶς καί εὐωδία!
Ὁ τάφος τῶν ἀξίων Πέττα ἐκπέμπει φῶς καί εὐωδία!


Μαρτυρία Χαράλαμπου Κοράκη, ΑΤΕΙ Πάτρας, ἠλεκτρονικό ταχυδρομικό: korakis@teiwest.gr


Στήν συνέχεια τῶν θαυμάτων, πού ἔχω δημοσιεύσει γιά τούς ἀοιδίμους ἀξίους Πέττα (βλ. ἐδῶ τίς παλαιότερες μαρτυρίες μου γιά τήν θαυματουργία τους μέ τίτλο: ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ), συμπληρώνονται πρός δόξα τοῦ Θεοῦ καί τά κατωτέρω.
Ὡστόσο προτοῦ καταθέσω τά νεότερα θαύματα, νιώθω τήν ἐσωτερική ἀνάγκη νά πῶ, ὅτι μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἀπό διάφορα μήκη τῆς γῆς δέν ἔχουμε πρόθεση νά ὑμνήσουμε ἤ νά ἐγκωμιάσουμε μέ λόγους ρητορικούς καί στομφώδεις τό ἀείμνηστο ζευγάρι Πέττα, πράγμα ἄλλωστε, πού δέν ταιριάζει μέ τό ταπεινό καί ἀθόρυβο βίο τους. Ἁπλῶς αἰσθανόμαστε ὅτι ρασοφόροι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ζοῦν στή σιωπή καί στή ἀφάνεια τοῦ κόσμου τούτου, μέ τήν κοίμησή τους ἀξίζει τόν κόπο νά γίνεται ἀναφορά γιά αὐτούς καί νά φωτίζονται κάποιες, ἔστω ἄγνωστες, πτυχές τῆς ζωῆς τους, ὄχι ἐπειδή αὐτοῖ ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά γιά δική μας ὠφέλεια καί παραδειγματισμό. Μπορεῖ οἱ ἀοίδιμοι Πέττα νά ἔφυγαν ἀπό αὐτή τή ζωή τόσο νωρίς ἀπό τίς ἀπηνές διώξεις, πού ὑπέστησαν ἀπό κύκλους ἐκκλησιαστικούς, ὡστόσο ἄφησαν πίσω τούς ἐμᾶς, στήν σίγουρη καί ματωμένη ὁδό πρός τόν οὐρανό. Ἄν ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, θά μποροῦμε νά ἔχουμε τήν βεβαιότητα πώς θά τούς ξαναδοῦμε, κι αὐτό γίνεται μέ τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό, πού σημαίνει αἰώνια ζωή, ἐφόσον ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή. Αὐτό ἄλλωστε βεβαιώνει καί τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας: «Ἐάν πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε καί ἀναστήθηκε, κατά τόν ἴδιο τρόπο πρέπει νά πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός αὐτούς, πού πέθαναν, πιστεύοντας στόν Ἰησοῦ, θά τούς ἀναστήσει, γιά νά ζήσουν μαζί του». Ἑπομένως εἶναι ἀνάγκη νά δώσουμε καί ἐμεῖς ὅλοι μας, μίαν ὑπόσχεση καί μίαν εὐχή. Ὑπόσχεση πώς θά πρέπει νά μείνουμε ἑνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἔχουμε αἰώνια ζωή, καί εὐχή γιά: «καλή ἀντάμωση, ἄξιοι καί ἀοίδιμοι Πέττα, ὅταν ἕναν ἕναν θά μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός κοντά του».
Ἀπό τά νεότερα σημεῖα τῶν Πέττα καταγράφονται δυό.

Τό λάδι ἀπό τόν τάφο τῶν Πέττα γίνεται εὐωδιαστό ἄρωμα
α) Τήν Παρασκευή 13-01-2017 εἶχα πάει γιά πνευματική ἀνάταση καί προσκύνημα στόν τάφο τῶν ἄξιων, ἄξιων, ἀξίων καί θαυματουργῶν, δηλαδή τοῦ σημειοφόρου ἱερέα Νικολάου καί τῆς πολυάθλου πρεσβυτέρας Ἀνθῆς. Ἄναψα τά καντηλάκια τους καί πῆρα μία ἀπό τίς καντηλῆθρες τους σάν φυλαχτό.
Γύριζα στήν οἰκογένειά μου. Τό ἁμάξι εἶχε  πορεία στήν ἐθνική ὁδό Πατρῶν- Πύργου κοντά στό ὕψος τῆς Ὀβρυᾶς. Ξαφνικά καί ἀπρόσμενα σέ ἕνα σημεῖο τῆς διαδρομῆς πλημμύρισε τό αὐτοκίνητο μέ ἕνα ὑπέροχο ἄρωμα. Πραγματικά εὐωδίασε τό  ἁμάξι πρός τήν πόρτα τοῦ ὁδηγοῦ πάρα πολλή ἔντονα. Δέν ἦταν οὔτε αὐταπάτη, οὔτε αὐθυποβολή, οὔτε οὐτοπία καί φαντασίωση. Στήν ἀριστερή τσέπη τοῦ μπουφάν μου ἦταν τό χαρτάκι βυθισμένο στό ἰαματικό λάδι ἀπό τήν ἀκοίμητο κανδήλα τῶν ἀξίων, δηλαδή τοῦ λευιτικοῦ ζεύγους Πέττα. Ἦταν μαζί διπλωμένη καί ἡ χρησιμοποιημένη καντηλήθρα, πού καίει στούς ἄξιους.

Ὁ τάφος τῶν ἀξίων προστατεύεται ἀπό οὐράνιο σημεῖο
β) Τήν Πέμπτη στίς 5-01-2017 ἤθελα νά πάω στό μνῆμα  τῶν ἄξιων, ἄξιων, ἄξιων καί θαυματουργῶν, δηλαδή τοῦ ἁγίου ζεύγους, ἱερέα π. Νικολάου  καί τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ἀνθῆς. Ἐπικοινώνησα μέ τό π. Νεκτάριο καί μοῦ ὑπενθύμισε ὅτι εἶναι ἡ ἐπόμενη ἡμέρα, πού κοιμήθηκε ὁ ἱερέας πατέρας του, π. Νικόλαος, καί ἐνταφιάσθηκε περί τῆς ὥρας 16:00. Ὁ καιρός, προτοῦ ξεκινήσω ἀπό τήν ἐργασία μου στά ΑΤΕΙ Πατρῶν, ἦταν ἄστατος καί βροχερός καί μέ διαστήματα ἔντονου ἀέρα. Ὅμως, ὅταν πλησίαζα στό μνῆμα τους, ἕνας τεράστιος κύκλος ἀκτίνας τριῶν μέτρων, φωτεινός μέ δέσμη τοῦ ἥλιου περικύκλωσαν τό  μνῆμα τους. Στήν περιοχή ἐκείνη δέν ἔβρεχε καθόλου καί αἰσθάνθηκα ἕνα νεῦμα ἀπό τήν φωτογραφία τοῦ ἱερέα Νικολάου, πού μοῦ διαλαλοῦσε ὅτι ὅλα θά πᾶνε καλά. Ἐνῶ εἶχε δώδεκα σαρκικά παιδιά, ἐγώ, ὅπως πολλοί ἄλλοι γνωστοί μου, ἔνιωσα ὅτι εἶμαι ἕνα ἀπό τά ἐξ υἱοθεσίας παιδιά τους. Ναί, στά πνευματικά τους τέκνα συμπεριλαμβάνομαι καί ἐγώ.Δεν υπάρχουν σχόλια: