Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

"Καί ἠνοίγη ὁ ναός τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῶ οὐρανῶ καί ὢφθη ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν τῶ ναῶ αὐτοῦ..." Πατήρ Ευσέβιος Βιττης.


"Καί ἠνοίγη ὁ ναός τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῶ οὐρανῶ καί ὢφθη ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν τῶ ναῶ αὐτοῦ..."
Ἡ ἀπάντηση  τοῦ Θεοῦ εἶναι ἂμεση καί ἰσχυρή. Καί δέν γίνεται μέ λόγια, ἀλλά μέ μιά φανέρωση. Φανερώνει τόν οὐράνιο ναό πού κέντρο ἒχει τήν Κιβωτό τῆς Διαθήκης, δηλαδή τή συμφωνία πού ἒκανε μέ τόν ἂνθρωπο, καί τήν ὁποία τηρεῖ ἀπολύτως ἀπό τή δική του μεριά. Ὃταν ὁ Θεός συνομιλοῦσε μέ τόν Μωϋσῆ, τοῦ ὑπέδειξε πῶς νά κάνη τή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου, τόν κινητό ναό τῶν Ἰσραηλιτῶν ὃσο θά βρίσκονταν στήν ἒρημο.  Τοῦ εἶπε, "ποιήσεις πάντα κατά τόν τύπον τόν δειχθέντα σοι ἐν τῶ ὂρει"(Ἒξ.κε΄ 40, Ἑβρ, η'5). Νά κανης αὐτό πού σοῦ λέω, Μωϋσῆ, σύμφωνα μέ τό οὐράνιο ὑπόδειγμα πού σοῦ ἒδειξα στό ὂρος. Καί μέσα στήν Κιβωτό πού ἒκανε σύμφωνα μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Θεοῦ ὁ Μωϋσῆς, τοποθέτησε τίς πλάκες μέ τί Δέκα Ἐντολές.
   Τό κατά σάρκα Ἰσραήλ διαδέχθηκε ὁ κατά πνεῦμα Ἰσραήλ, δηλαδή ὁ νέος λαός τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία του. Καί ὃ,τι εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία του δέν εἶναι καμωμένο ἁπλῶς καί ὡς ἒτυχε, ἀλλά μέ ἒμπνευση καί φωτισμό Θεοῦ. Ἀπό τήν ἂποψη αὐτή -καί ἀπό τήν ἂποψη αὐτή, γιατί δέν εἶναι ἡ μόνη -βλέπει κανένας πόσο ἀντιαγιογραφικοί εἶναι οἱ αἰρετικοί τοῦ τύπου τῶν λεγόμενων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, πού ἰσχυρίζονται, ὃτι εἶναι μελετητές τῶν Γραφῶν. Καί ρωτοῦμε΄ ποῦ εἶναι οἱ ναοί σας, κύριοι; Δέν εἶπε ρητῶς στόν Μωϋσῆ νά κάνη ὃλα ὃσα ἀφοροῦν τή θεία λατρεία κατά τόν τύπο, δηλ. τό πρότυπο, πού τοῦ παρουσίασε ὁ Θεός; Ἂρα οἱ ναοί δέν εἶναι ἐφεύρημα τῶν παπάδων καί κάποιων μέ αὐτούς σχετιζομένων ἀνθρώπων ἢ τῆς ἰουδαϊκῆς Ἱερωσύνης, ἀλλά ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ πιό ἀσήμαντος καί ἀκαλαίσθητος ναός εἶναι καρπός θείας ἐντολῆς πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς κατασκευῆς του. Βέβαια ἂλλο εἶναι τό πρότυπο καί ἂλλο εἶναι τό ἀντίγραφο. Ὃμως καί τό ἀντίγραφο εἶναι καμωμένο μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως καί αὐτό εἶναι αὐθεντικό. Καί ὁ καθένας προσπαθεῖ νά τό ἀντιγράψη ὃσο γίνεται πιό σωστά. Ἓτσι κι ἐμεῖς μέ τούς ναούς μας καί μέ τήν ἲδια τή ζωή μας, προσπαθοῦμε, πρέπει νά προσπαθοῦμε, νά κάνουμε ὃ,τι μποροῦμε γιά νά ἀνταποκρινώμαστε στό θεῖο θέλημα.
Ἱερομ. Εὐσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Β΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: