Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Η ΤΙΜΩΡΊΑ!


 «Σέ κάποιο ἐργοστάσιο σημειώθηκε μιά κλοπή. Ἀπό μιά πρόχειρη καί σύντομη ἔρευνα, οἱ ἁρμόδιοι καταλήγουν στο συμπέρασμα, ἐνοχοποιώντας
ἕνα ἀθῶο. Ἡ τιμωρία του εἶναι τρίμηνη ἀπόλυσι.
Μετά ἀπό παρέλευσι διμήνου ὁ διευθυντής τοῦ ἐργοστασίου ἀνακαλύπτει τόν πραγματικό ἔνοχο. Δέν
διστάζει ὅμως νά καλέση τόν τιμωρηθέντα ἀδίκως
καί νά τοῦ ζητήση συγγνώμη. Καί ὁ ταλαιπωρηθείς
ἀθῶος, παρέχει τή συγγνώμη, λέγοντας: Ηξερα τόν
ἔνοχο. Σκεπτόμουν τά τέσσερα παιδιά του. Τώρα,
παρακαλῶ, νά μήν τιμωρηθῆ. Ἐγώ ἐξετέλεσα τήν
ποινή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: