Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Απαντήσεις εις ερωτήματα της εορτής της Αναλήψεως 2


• Διατί έφαγε ο Κύριος μετά την Άνάστασίν και πώς κατηνάλωσε την τροφήν το άφθαρτον και πνευματικόν εκείνο σώμα;

Την απορία αυτήν λύει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος: «Ετράφηκε δε το ακήρατον εκείνο σώμα μετά την Ανάστασίν, όχι διότι είχε αυτό ανάγκην τροφής, αλλά δια να επιβεβαίωση την Ανάστασίν Του και να δείξη ότι και τώρα είναι το ίδιον πού συνέτρωγε μαζί τους και πριν από το πάθος.

Κατηνάλωσε δε την τροφήν όχι κατά την φύσιν των θνητών σωμάτων, άλλα κατά την θείαν ενέργειαν και θα έλεγε κανείς όπως το πυρ καταναλίσκει το κερί, μόνον πού το μεν πυρ χρειάζεται καύσιμη ύλη δια να συντηρήται, ενώ τα αθάνατα σώματα δεν χρειάζονται τροφή δια να συντηρούνται»

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ- Η ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: