Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Απαντήσεις εις ερωτήματα της εορτής της Αναλήψεως 4


Διατί απορούσαν τα Αγγελικά τάγματα και ερωτούσαν: «Τις εστίν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης;»


Ό Μέγας Αθανάσιος αναφέρει ένα ωραίον παράδειγμα. Ένα γεγονός, όταν είναι παρά φύσιν, επόμενον είναι να γεννά τον φόβο. Όπως ακριβώς ο άνθρωπος, όταν δη Άγγελο, κάμπτει τον αυχένα και φοβείται, έτσι και των Ασωμάτων τα τάγματα, όταν είδαν σώμα να φέρεται επί νεφέλης, απορούσαν και εθαύμαζον και ρωτούσαν να μάθουν το μυστήριο του θαύματος «τις εστίν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης;» Δεν εγνώριζον το σώμα και τα σύμβολα του πάθους πού έβλεπον εις τον αναλαμβανόμενον Κύριον. Δια τούτο και δια δευτέρα φορά ήκουσαν το «Κύριος των Δυνάμεων αυτός εστίν ο Βασιλεύς της δόξης».

Ό Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας λέγει ότι το Πνεύμα το Αγιον προσέταξε τους Αγγέλους να άρουν τάς πύλας. Ομοίως και ο Χρυσόστομος εις τον Α λόγον Του εις την Ανάληψιν το αυτό λέγει: «Το Πνεύμα το Αγιον εις τάς άνω Δυνάμεις με προστακτικήν φωνήν ανεκήρυττεν""Αρατε πύλας οι άρχοντες υμών και επάρθητε πύλαι αιώνιοι"».

Ότι δε το Πνεύμα το Αγιον διδάσκει και κατευθύνει την δοξολογία των Αγγελικών Δυνάμεων θα μας το πληροφόρηση και ο Μέγας Βασίλειος, λέγων τα ακόλουθα θεόπνευστα λόγια: «Πώς θα έλεγαν τα Σεραφείμ το «άγιος, άγιος, άγιος», εάν δεν εδιδάσκοντο από το Πνεύμα, πόσας φοράς είναι ευσεβές να επαναλαμβάνουν αυτήν την δοξολογίαν; Είτε λοιπόν υμνούν τον Θεόν όλοι οι άγγελοι αυτού, και τον υμνούν ασφαλώς όλαι αι ουράνιαι δυνάμεις αυτού, το πράττουν με την συνεργία του αγίου Πνεύματος είτε επίσης παρίστανται χίλιαι χιλιάδες αγγέλων και μύριαι μυριάδες δια να τον διακονήσουν, επιτελούν αψόγως το έργον των δια της δυνάμεως του Πνεύματος. Όλη λοιπόν αυτή ή υπερουράνιος και ανέκφραστος αρμονία και εις την διακονιαν του Θεού και εις την μεταξύ των ουρανίων δυνάμεων συμφωνίαν, είναι αδύνατον να διατηρηθή άνευ της επιστασίας του Πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα παρίσταται και κατά την δημιουργία των αγγέλων, οι όποιοι δεν τελειοποιούνται δι ηθικής προκοπής, άλλ' είναι ευθύς από της κτίσεως των τέλειοι, και προσφέρει την χάριν του δια να ολοκληρώσουν και συμπληρώσουν την υποστασίν των».

και εις το ιδιόμελον των Εσπερίων της Εορτής γράφεται:

«Ό Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ίνα πέμψη τον Παράκλητον τω κοσμώ. Οι ουρανοί ητοίμασαν τον θρόνον αυτού νεφέλαι την επίβασιν αυτού. Αγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ό Πατήρ εκδέχεται, ον εν κόλποις έχει συναΐδιον. Το Πνεύμα το άγιον κελεύει πάσι τοις Άγγέλοις αυτού' "Αρατε πύλας οι άρχοντες ημών. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός, οπού ην το πρότερον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: