Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Απαντήσεις εις ερωτήματα της εορτής της Αναλήψεως 3


Διατί μετά εννέα ημέρας από της Αναλήψεως κατήλθε το Πνεύμα το Αγιον ;

Κατά την γνώμη πολλών Πατέρων εκαστον Αγγελικό τάγμα κάθε μέρα προσήρχετο και προσκυνούσε την θεωθείσαν σάρκα του Χριστού. Όταν τελείωσαν οι εννέα μέρες και προσκύνησαν και τα εννέα Αγγελικά τάγματα, την δεκάτη ήλθε το Αγιον Πνεύμα.

Ό θειος Χρυσόστομος (Λόγος β' εις την Πεντηκοστή) λέγει το αίτιον, δια το όποιον το Πνεύμα το Αγιον δεν κατέβη παρευθύς. και ή αίτια είναι αύτη: Δια να μείνουν οι Μαθηταί ολίγον χρόνο ορφανοί («ουκ αφήσω υμάς ορφανούς» και τότε να κατανοήσουν ποσόν μεγάλην χάριν και δύναμιν εδιδεν εις αυτούς ή παρουσία του Χριστού. Να έλθουν, ακόμη, εις αίσθησιν των παρελθόντων αγαθών και μετά μεγαλυτέρας προθυμίας να υποδεχθούν την δωρεάν του Παρακλήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: