Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ... ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΥΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ!ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ... ΚΗΠΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΥΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ!

Ἁγίων Ἀρσένιε τὸν βίον ζήσας, 
σὺν Ἁγίοις Ἅγιος νῦν συναγάλλῃ.
Δεκάτῃ Ἀρσενίοιο ὀγδοάτῃ, ἄεθλω ὕδω.

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος Σεργίου Σεργιάδης (31/1) γεννήθηκε στά Ἰωάννινα τήν 31ην Ἰανουαρίου τοῦ 1800, ὀνομασθείς Ἀθανάσιος. Ενωρίτατα έμεινε ορφανός και σε ηλικίαν εννέα μόλις ετών μετέβη στις Κυδωνίες –έναντι της Λέσβου- όπου σπούδασε στην περιώνυμη Σχολήν, έχοντας σχολάρχη τον περίφημο Ιερομόναχο Γρηγόριο Σαράφη. Τα τελευταία έτη της φοιτήσεώς του συνεδέθη με τον Γέροντα Δανιήλ από την Ζαγορά τοῦ Πηλίου κι έγινε υποτακτικός του.
Το 1815 ανεχώρησε για το Αγιώνυμον Όρος μαζί με τον Γέροντά του και εκάρη μοναχός. Μετ’ οὐ πολύ χειροτονήθηκε διάκονος, παρά τις έντονες αντιδράσεις του, καθώς θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο για το υπούργημα της Ιερωσύνης. Ὕστερα από εξάχρονη παραμονή στον Άθωνα μαζί με τον Γέροντά του, μετέβησαν στην Μονή Πεντέλης, στην Αττική καί ακολούθως στις Κυκλάδες, όπου ο Όσιος Αρσένιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1817. Υπηρέτησε την Εκκλησία κατά βάσιν στην Πάρο, Σίκινο και στην Φολέγανδρον, όπου δίδαξε από το 1829 μέχρι το 1840.
Μετά την προς Κύριον εκδημία τοῦ Γέροντός του, ο Όσιος Αρσένιος εκοινοβίασε στήν Λογγοβάρδα της Πάρου. Έτρωγε και αναπαυόταν ὀλίγον, προσευχόμενος αδιαλείπτως, ἀγρυπνῶν, ασκούμενος αυστηρῶς... Βασική τροφή του ήτο η μελέτη των θείων Γραφών και των πατερικών συγγραμμάτων. Αγαπούσε να λέγη ότι η μικρή βιβλιοθήκη του ήτο κήπος τερπνότατος με δένδρα αγλαόκαρπα, πληρέστατα εὐχύμων καρπών!
Αγαπούσεν αδιακρίτως τους πάντας και τα πάντα. Όλως ιδιαιτέρως αγαπούσε και διακονούσε αυταπαρνητικώς τους ἀσθενεῖς.
Το 1861 εκοιμήθη ο ηγούμενος της Μονής Ιερομόναχος Ηλίας και οι πατέρες της θεόθεν οδηγηθέντες εξέλεξαν πνευματικό πατέρα και καθηγούμενό τους τον Όσιον Αρσένιον, ο οποίος θεαρέστως οδήγησε την πνευματική ποίμνη του εις νομάς σωτηρίους. Λίγα χρόνια αργότερα παρητήθη του αξιώματός του, για να ασχοληθή πλήρως με το φιλάνθρωπο Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως. Εκοιμήθη εν Κυρίω την 31ην Ιανουαρίου του 1877, ίδιαν ημερομηνία με εκείνην των γενεθλίων του! Η Ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του πραγματοποιήθηκε το 1938. Τα ιερά Λείψανά του φυλάσσονται στην Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην γραφική Πάρον.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε...
Ὁσίων τὴν ἄσκησιν δι’ ἐναρέτου ζωῆς, ἐνθέως ἐζήλωσας ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς, Ἀρσένιε Ὅσιε· σὺ γὰρ ἐν νήσῳ Πάρῳ, ἰσαγγέλως ἀσκήσας, εἴληφας οὐρανόθεν, τῶν θαυμάτων τὴν χάριν, παρέχων τοῖς σὲ τιμῶσι, χάριν καὶ ἔλεος.

Ἕτερον ἦχος Α΄
Τῆς Ἠπείρου τήν δόξαν καί τῆς Πάρου τό καύχημα, τῆς Μονῆς τοῦ Δάσους προστάτην σέ τιμῶμεν, Ἀρσένιε, ὡς ἄγγελος γάρ ὤφθης ἐπί γῆς ἀσκήσει οὐρανίων ἀρετῶν, διά τοῦτο ἐδοξάσθης παρά Θεοῦ θαυμάτων Πάτερ χάρισι. Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι,
δόξα τῷ δωρησαμένῳ σέ ἡμῖν Πρέσβυν ἀκοίμητον.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τῇ Ὑπερμάχῳ...
Κατὰ δαιμόνων καὶ παθῶν τὰ νικητήρια, ἐκ Θεοῦ Ἀρσένιε μάκαρ ὄντως εἴληφας καὶ ἰσάγγελος ἐγένου πολλῇ ἀσκήσει· τὸ σόν σῶμα ἀσινὲς γάρ βρύει ἰάματα, τοῖς νοσοῦσι καὶ καλοῦσι σὴν ἀντίληψιν· διὸ κράζομεν·χαίροις Πάτερ Ἀρσένιε.

Ὁ Οἶκος
Ἄγγελος σαρκοφόρος καὶ βροτὸς οὐρανόφρων ἐγένου, Ὅσιε Ἀρσένιε· νηστείᾳ γάρ καὶ ἀσκήσει τὸ σῶμα καθάρας, ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ, ἔνδοξε, μοναζόντων ἀκροθίνιον ἀνεδείχθης· διό σοι προσφωνῶμεν ταῦτα·
Χαῖρε, Θεοῦ καθαρόν δοχεῖον·
χαῖρε,  Χριστοῦ καταγώγιον θεῖον.
Χαῖρε, σωτηρίας πολλῶν φανεὶς πρόξενος·
χαῖρε,  ἀπωλείας πολλοὺς ὁ ῥυσάμενος.
Χαῖρε, λύχνε διακρίσεως ἀστράπτων τηλαυγῶς·
χαῖρε,  ἄστρον διοράσεως καταυγάζων φαεινῶς.
Χαῖρε, ὅτι μοναζόντων Πάτερ κανὼν ὤφθης·
χαῖρε,  ὅτι διώκτης τῶν δαιμόνων ἐδείχθης.
Χαῖρε, Ἰωαννίνων τὸ ἀκροθίνιον·
χαῖρε,  νήσου Πάρου τό παραμύθιον.
Χαῖρε, ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ ὁ βαστάσας·
χαῖρε,  αὐλαῖς Πρωτοτόκων σκηνώσας.
Χαίροις Πάτερ Ἀρσένιε.

Ἐ μ μ α ν ο υ ή λ  Μ ε λ ι ν ό ς
Θεολόγος Συγγραφεύς
Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Email: ManolisMelinos@gmail.com
http//: www.manolismelinos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: