Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Η ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΑ!..
Ἐξεδήμησε πρός τόν Κύριον, πληρεστάτη ἡμερῶν, ἡ Μοναχή Εἰρήνη –κατά κόσμον Βασιλικούλα Ράλλη– σέ ἡλικίαν ἑκατόν ἐτῶν! 
Ἡ γιαγια-Βασιλική γεννήθηκε στήν Θερμή τῆς ἁγιοτόκου Λέσβου, λίγους μήνες μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφή. Κατήγετο ἀπό τά Μοσχονήσια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ πατήρ της Νικόλαος Μαραγκός ἔμεινεν αἰχμάλωτος, ἐνῷ ἡ μήτηρ της πέρασε προσφυγοπούλα στήν Λέσβο, διαφεύγουσα ὡς ἐκ θαύματος τῆς σφαγῆς, τόν τραγικόν Σεπτέμβριον τοῦ 1922. Πέρασαν στήν φιλόξενη ἀκτή τῆς Λέσβου κι ἐγκατεστάθησαν εἰς τήν περιοχήν τῆς Θερμῆς. Στήν Μυτιλήνην ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον ἐκπαίδευσή της, στό ἀνώτερο Παρθεναγωγεῖο καί τήν Γαλλική Σχολή τῆς ἐποχῆς. Προϊόντος τοῦ χρόνου, παντρεύθηκε τόν Ἄγγελον Ράλλην καί ἀπέκτησεν δύο κόρες. 
Τό 1959 ἀπεφάσισε νά ὑλοποιήσῃ τάμα τῆς μητρός της καί νά ἀνοικοδομήσῃ ἐρειπιώδη Ναόν τῆς Γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν λόφο τῶν Καρεῶν. Αὐτή ἦτο ἡ ἀφορμή γιά τήν μετέπειτα ἀποκάλυψη τοῦ εὐλογημένου χώρου, ὅπου ἔζησαν κι ἐμαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ Νικόλαος, Εἰρήνη καί οἱ σύν αὐτοῖς. Πρώτη ἡ γιαγιά Βασιλικούλα, μαζί καί μέ ἄλλους κατοίκους τῆς Θερμῆς καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, ἔγινε σκεῦος ἐκλογῆς, δεχθεῖσα-δεχθέντες τίς συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις τῶν Ἁγίων Μαρτύρων!.. Ὅσα ἔβλεπε-ἔβλεπαν στά εὐλογημένα ἐνύπνια καί τά ἔλεγε-ἔλεγαν, τά ἐπεκύρωνεν ἡ σκαπάνη τῶν ἀνασκαφῶν!.. Χάριτι Θεοῦ, εἶναι πολλές οἱ ὧρες τῶν καταγεγραμμένων συνομιλιῶν τοῦ ὑπογράφοντος, μέ τήν μακαριστήν γιαγιά Βασιλική, τόσο στήν Θερμήν, ὅσο καί στήν Ἀττικήν!.. 
Ἀπό νωρίς, ἡ μακαριστή Γερόντισσα Εἰρήνη, ἔκαμε τά πρῶτα της συγγραφικά βήματα στόν χῶρο τῆς Ποιήσεως, τῆς Λογοτεχνίας, μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς νοσταλγικῆς ἀγάπης καί τοῦ πόνου γιά τήν Πατρίδα, καθώς καί τῆς πηγαίας πίστεως κι εὐλαβείας της στόν Θεόν καί τούς Ἁγίους Του!.. Ἀνάμεσα στά ἔργα της: «Καρυές, ὁ λόφος τῶν Ἁγίων», «Πατρίδα ἀξέχαστη Μικρά Ἀσία», «Πηνελόπη», «Το Προσφυγόπουλο» καί ἡ ποιητική συλλογή «Ψυχῆς ἀντίλαλοι». Τό ἔργο της «Καρυές, ὁ λόφος τῶν Ἁγίων», ἀποτελεῖ βιωματικήν ἀφήγηση τῆς ἐμφανίσεως τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης (Ρηνούλας, ὅπως ἔλεγεν ἡ γιαγιά Βασιλική) καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτυρησάντων εἰς τόν λόφον τῶν Καρεῶν τῆς Λέσβου, μέσα στό ἐλαιόκτημα ἰδιοκτησίας τοῦ ζεύγους Ἀγγέλου καί Βασιλικῆς Ράλλη. Τά τελευταῖα χρόνια της, ἡ γιαγιά Βασιλικούλα διέμενε στην Πάτρα, στήν ἐκ τῶν θυγατέρων της κ. Ἀγγελικήν Ράλλη καθηγήτρια Γλωσσολογίας στό πανεπιστήμιο Πατρῶν, καθώς καί στήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Ἐλεούσης Πατρῶν, ὅπου ἀπό τόν Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, στίς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 2022 ἐκάρη Μοναχή, λαμβάνουσα τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Ρηνούλας, ὅπως σέ μίαν ἀπό τίς ἐνοράσεις της, τῆς εἶχε προείπει ὁ Ἅγιος Ραφαήλ!.. 

-Ὁσιολογιωτάτη Μοναχή Εἰρήνη, καλή μας γιαγιά Βασιλική, ὅπως πάντα σέ ἀποκαλοῦσα, στίς ἀτελείωτες συνομιλίες μας, εὔχομαι καί προσεύχομαι νά ἀναπαύῃ ὁ Κύριος τήν ἁγίαν ψυχήν σου μετά τῶν Ἁγίων, διά πρεσβειῶν τῶν... πρεσβευτῶν σου Ἁγίων, Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτυρησάντων, εἰς τό ἐλαιόκτημά σας, στήν θέση Καλόγερος τῶν Καρεῶν τῆς Λέσβου μας! 
-Τήν εὐχή σου, Γερόντισσα Ρηνούλα, γιαγιά μας καλή Βασιλική!

Ἐ μ μ α ν ο υ ή λ  M ε λ ι ν ό ς
Θεολόγος Συγγραφεύς
Διευθυντής τῆς Bιβλιοθήκης
τῆς ῾Iερᾶς Συνόδου
τῆς ᾿Eκκλησίας τῆς ῾Eλλάδος
e-mail: ManolisMelinos@gmail.com
http//: www.manolismelinos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: