Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

ΨΑΛΜΌΣ 26. ΣΤΙΧΟΣ 17.Αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπληθύνθησαν· ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξαγαγέ με.17
Αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπληθύνθησαν· ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξαγαγέ με.


Μία ἐξαιρετικὴ περιγραφὴ τῆς ἐνδεοῦς κατάστασης τοῦ ἀνθρώπου.
Οὐσιαστικά, ἐξηγεῖ ποιὰ εἶναι ἡ πτωχεία του: ἀπουσία χαρᾶς, παρουσία
θλίψης. Καὶ προπαντὸς αἴσθηση ἀπουσίας τοῦ πλουτισμοῦ ποὺ φέρει ἡ
σχέση του μὲ τὸν Κύριο. Ἡ πτωχεία του εἶναι κατάσταση, καὶ αὐτὴ τὴν
κατάσταση τὴν περιγράφει ἐδῶ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: