Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ή ευωδία της Αγίας Κάρας του Αγίου Ιεροθέου είναι τόσο έντονη πού καταπλήττει τούς πιστούς.Ή ευωδία της Αγίας Κάρας είναι τόσο έντονη πού καταπλήττει τούς πιστούς. Καί ένίοτε, είς αγρυπνίας ή άλλας στιγμάς πλημμυρίζει όλο τον Ναόν αυτή ή ιερά ευωδία. Σημείων ότι ό Άγιος υποδέχεται μερικούς μέ ιδιαιτέραν εύνοιαν, διά να τούς στερέωση, ή να τούς στήριξη είς την πίστιν, ότι θέλουν λάβη τό αίτούμενο.
Επίσης ό Άγιος Ιερόθεος, ως ένας εκ τών εννέα Αρχόντων τών Αθηνών, οι όποιοι έδίκαζον, είναι προστάτης τών δικαζομένων. Πολλοί ζητούν την βοήθειάν Του προσερχόμενοι είς δικαστήρια καί λαμβάνουν ταχέως την έπίλυσιν της ύποθέσεώς των.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ Ι.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ. 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: