Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ – WORLD SAINTS. 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.


1.Θεοδώρας, τῆς ἀσκητρίας τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (5ος αἰών).

2.Εὐφροσύνου, μοναχοῦ τοῦ μαγείρου τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ. (9ος αἰών).

3.῎Ιας, μάρτυρος καὶ τῶν 9.000 σὺν αὐτῇ, ἐν Περσίδι, μαρτυρησάντων τῷ (363) (κατ᾿ ἄλλους 10/9 καὶ 4/8)

4.Διοδώρου, Διομήδους καὶ Διδύμου, μαρτύρων τῶν ἐν Λαοδικείᾳ (4ος αἰών).


5.Πέτρου, Μητροπολίτου Νικαίας ὁμολογητοῦ (826) (Α).

6.Δημητρίου καὶ Εὐανθίας τῆς συμβίας αὐτοῦ καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Δημητριανοῦ καὶ Σκέψεως, ἐν ῾Ελλησπόντῳ (1ος αἰών).

7.᾿Ηλιοὺ τοῦ Σπηλαιώτου καὶ γέροντος αὐτοῦ ᾿Αρσενίου (960) (Α).

8.Σεραπίωνος, Κρονίδου (῾Ιερονίδου) καὶ Λεοντίου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ.

9.Θεοδώρας τῆς μοναχῆς καὶ μάρτυρος, τῆς ἐν Βάστᾳ Πελοποννήσου τελειωθείσης.

10.Παφνουτίου τοῦ ὁμολογητοῦ τοῦ ᾿Επισκόπου Θηβαΐδος Αἰγύπτου.

11.Σεργίου καὶ Γερμανοῦ τοῦ Βαλαάμ. (᾿Ανακομιδὴ τῶν λειψάνων).

12.Ξένιας, τῆς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς (1794) (Α) (ΡΔ) (Ρ), (ἀνακήρυξις ἁγιότητος) (1978).

13.Ντεϊνιὸλ (Δανιήλ), ἡγουμένου Μπαγκόρ, ᾿Επισκόπου Οὐαλλίας (584) (Α) (Κ) (ΡΔ) (᾿Αναφέρεται καὶ στὶς 23/11 ἀπὸ τὸν Κομοδάτο, Χ.).

14.Πρωτᾶ καὶ ῾Υακίνθου (εὐνούχων ἁγ. Εὐγενίας), μαρτύρων ἐν Ρώμῃ (Ρμ).


15.Πασιανοῦ (Patien) ᾿Αρχιεπισκόπου Λουγδούνων (Λυὼν) (401) (Ρμ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: