Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

«Έχουμε ἕναν Πατέρα –Τὸν Ἐπουράνιο Πατέρα». Σταρετς Νικόλαος Γκουργιανωφ


Τὸ πιὸ βασικὸ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ μεταφέρει στὶς καρδιές μας ὁ ταπεινὸς Γέροντας Νικόλαος, ὁ μυστικὸς Ἐπίσκοπος
στὸ σχῆμα Νεκτάριος, ἦταν ἡ σκέψη τὴν ὁποία ἐξέφραζε μὲ τὰ ἐξῆς λόγια: «Πάντοτε ὁ Χριστός, ὁ Μοναδικὸς Ἀληθινὸς Θεὸς
χρειάζεται νὰ παραμένει ὁ δικός σας ᾿Αληθινός Πατέρας καὶ σὲ
Αὐτὸν Μόνον θα' ναι καλὸν νὰ ἀνοίγετε τὴν καρδιά σας, ἂν δὲν ἔχετε βρεῖ εὐλογημένο πνευματικὸ πατέρα, στὸν ὁποῖο θὰ εἴχατε
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη».
Ὁ Γέροντας ἀγαποῦσε πολὺ τὸν Ἅγιο Συμεὼν, τὸν Νέο
Θεολόγο. Αὐτὸς ὁ Ἅγιος μυσταγωγὸς τοῦ ἑνάτου αἰῶνα τοῦ συνηχοῦσε τὸ βάθος τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Θεοῦ. Ὁ πατὴρ
Νικόλαος ἔλεγε, ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δικαιωματικὰ
λέγονται «Θεολόγοι» μόνο ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος
Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος. Τὸν Πατερούλη τὸν ἐξέπληττε πολὺ ὅταν κάποιοι σύγχρονοι συγγραφεῖς ὀνόμαζαν τοὺς ἑαυτούς τους «θεολόγους» καὶ ἀκόμα ἔγραφαν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους μὲ αὐτὴ
τὴν ἰδιότητα. «Εἶναι πνευματικὴ ἄγνοια, ἔλεγε ὁ Γέροντας. Πῶς μπορεῖ νὰ τολμήσει κανεὶς νὰ θεολογεῖ μὴ ἔχοντας μυσταγωγικὴ ἐμπειρία;»


Ὅσον ἀφορὰ τὸ θέμα τοῦ πνευματικοῦ πατέρα ὁ Γέροντας Νικόλαος εὐλογοῦσε νὰ ἔχουν ὡς οδηγὸ τὶς νουθεσίες τοῦ Ὁσίου
Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου: «Μὴν πᾶς ἐδῶ καὶ ἐκεῖ στὴν ἀναζήτηση ἄλλων, φημισμένων μοναχῶν καὶ μὴν ἐρευνᾷς τὴν
ζωή τους, ἀλλὰ ἂν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σὲ γνώρισε μὲ τὸν πνευματικὸ
πατέρα, σὲ αὐτὸν μόνο λέγε ὅσα σὲ ἀφοροῦν. Ὅμως ἂν δὲν ἔχεις
πνευματικὸ πατέρα, τότε ἀτενίζοντας τὸν Χριστό, σὲ Αὐτὸν νὰ κοιτᾷς πάντοτε, Αὐτὸν καὶ μόνον Αὐτὸν νὰ ἔχεις μάρτυρα τῶν
θλίψεων καὶ τῶν στενοχωριῶν σου.»

Ὁ ταπεινὸς Γέροντας πάντοτε ἔλεγε γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα νὰ στραφεῖ ἡ καρδιὰ στὸν Θεό, γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν
Κύριο, σὰν νὰ εἶναι ὁ δικός σου Πατέρας, γιὰ τὴν ζῶσα πίστη στὸν Ἐσταυρωμένο Χριστό. «Ἀφοῦ ὁ Κύριος γιὰ χάρη μας ἦρθε στὸν
κόσμο καὶ μαρτύρησε γιὰ μᾶς», ἔλεγε ὁ Γέροντας. «Εἶναι δυνατὸ νὰ μὴ μᾶς ἀκούει, ὅταν μὲ καθαρά καρδιὰ θὰ Τὸν ἀναζητοῦμε καὶ θὰ Τοῦ ἀνοίγουμε τὴν καρδιά μας; Ακριβῶς, μὲ εἰλικρινὴ καὶ ζῶσα
πίστη, μὲ συντριβὴ καρδίας νὰ ἐπιζητοῦμε τὴ σωτηρία μας καὶ νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ τότε ὁ Ἴδιος ὁ
Κύριος θὰ θεραπεύει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου». Τέτοιες ἦταν οἱ σκέψεις τοῦ Ἁγίου Γέροντα Νικολάου γιὰ τὴν σωτηρία.
Μία μεγαλόσχημη ἡγουμένη, ἡ ὁποία λυπόταν ἐπειδὴ δὲν είχε πνευματικό πατέρα, ρώτησε τὸν Πατερούλη, γιατὶ στὸ
Ευαγγέλιο λέει: «καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπί τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ Πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς [...] μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστὶν ὁ Καθηγητής, ὁ Χριστός»; (Ματθ., 23.9)

 Ὁ εὐλογημένος Γέροντας ἀπάντησε: «Ναί… Εἶναι ἀλήθεια: ὅλοι ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν Πατέρα, τὸν Ἐπουράνιο Πατέρα… Πάντοτε ἔτσι λέγω... Δὲν ὑπάρχουν ὀρφανοὶ κοντὰ στὸν Θεό... Ὅλοι θὰ πάμε κοντά Του, ὅταν περιπλανηθοῦμε στὴ γῆ… Ἕναν Διδάσκαλο
ἔχουμε, τὸν Χριστό. Ὅλοι ἔχουμε Πνευματικὸ καὶ εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο!..»

Καὶ ἀκόμα ἔλεγε ὁ Γέροντας: «Νὰ διαβάζετε τὸν Λόγο τοῦΘεοῦ... Ἐκεῖ ὅλα ἔχουν λεχθεῖ».
Ὁ Γέροντας ἔπειθε, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ στείλει πνευματικὸ πατέρα σὲ αὐτόν, ποὺ εἰλικρινὰ τὸ ἐπιθυμεῖ. Τέτοια διάθεση καρδιᾶς εἶχε ὁ μέγας Γέροντας ἐπειδὴ ἀκλόνητα πίστευε στὴν Σωτήρια Ἔλευση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ χάρη τοῦ
ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. «Σκεφτεῖτε μόνο», ἔλεγε, «πὼς ὁ Θεὸς ἔδωσε τὸν Υἱό Του σὲ τέτοιο φοβερὸ θάνατο, γιὰ νὰ μᾶς σώσει μὲ
Αὐτόν... Προσφιλεστάτοι μου! Ὁ Κύριος κατέβηκε ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ γιὰ χάρη μας!»
Ὁ μακάριος Γέροντας ἔλεγε ὅτι ἡ ἀποκάλυψη τῶν λογισμῶν στὸν ἔμπειρο Γέροντα ἀμέσως κατακαίει τὸν δαίμονα καὶ τὸν τρέπει σὲ φυγή. «Με τις προσευχὲς τοῦ πνευματικοῦ ἡ ψυχή μας
ξαλαφρώνει ἢ ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὸ πάθος, πού πολεμᾷ τὸν ἄνθρωπο»... «Ἡ ἀπόκρυψη τῶν λογισμῶν εἶναι ἐπικίνδυνη» ἔλεγε ὁ Γέροντας, ἀλλὰ «Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχετε σύνεση. Νὰ μὴν ἀνοίγετε τὴν ψυχή σας σὲ κάθε ἱερωμένο, ἀλλὰ μονάχα σὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει πνευματικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ μὲ τολμηρὴ
προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριο θὰ ἱκετεύσει γιὰ τὸν μετανοοῦντα, ἐπειδὴ θεραπευόμαστε ἀπὸ τὰ πάθη ὄχι τόσο μὲ τὴν δική μας
προσπάθεια, ὅσο μὲ τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ»... 


Ἀκόμα ἔλεγε ὁ Γέροντας: «Ἐξαιτίας τῆς ἀτέλειας μερικῶν πατέρων δὲν πρέπει νὰ
φοβᾶστε νὰ ἀνοίγετε τὴν ψυχή σας σὲ ἔμπειρους πατέρες, γιὰ νὰ
μὴ ζεῖτε αὐθαίρετα, σύμφωνα μὲ τὸ δικό σας θέλημα, ἀλλά πάντα
νὰ ταπεινώνεστε καὶ νὰ ζητᾶτε βοήθεια γιὰ ἴαση ἀπὸ τὸν Κύριο μέσω μεγαλύτερων, πιὸ ἔμπειρων καὶ στερεῶν στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: